Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia kultury 430-KS2-1FLK
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Benjamin, Kapitalizm jako religia, w: Krytyka Polityczna 11-12/ 2007.

E. Cassirer, Esej o człowieku – wstęp do filozofii kultury. Warszawa 1998.

W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987.

C.G. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Warszawa 2011.

L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2005.

R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznań 1995.

G. Simmel, Filozofia kultury. Wybór esejów. Kraków 2007.

P. Sloterdijk, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie. Przegląd Kulturoznawczy nr 4/2008.

Literatura uzupełniająca:

J. Campbell, Potęga mitu, Kraków 2013.

E. Cassirer, Mit państwa, Warszawa 2006.

Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Warszawa 2006.

R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, Warszawa 2009.

M. Scheler, Resentyment a moralność, Warszawa 1997.

Z. Bauman, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.

W. J. Burszta, Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student zna…) K_W01, K__W02, K_W09, K_W12

1 . podstawowe pojęcia z zakresu refleksji o kulturze i religii

2. wielopostaciowość typów refleksji filozoficznej

3. historyczne uwikłania filozofii w kulturze

4. różnice między uniwersalizmem filozofii a kulturoznawstwem

Umiejętności (student potrafi…) K_U08, K_U09, K_U11,

1. zastosować wiedzę teoretyczną do analizy zjawisk kulturowych

2.dostrzegać elementy konstytutywne i przygodne badanych problemów

3. uchwycić podobieństwo hermeneutyczne różnych rodzajów aktywności poznawczej

4.wskazać na kontynuacje i odmienności intelektualne na przykładzie doktryn filozoficznych o kulturze

Kompetencje społeczne i personalne (student…) K _K03, K_K05, K_K07

1 .akceptuje pluralizm w intelektualnej historii ludzkości

2.rozumie punkt widzenia własnej świadomej intelektualnej

3. rozumie aksjologiczny kontekst działalności naukowej

4. umie krytycznie ocenić siebie i jest otwarty na inne światopoglądy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, egzamin. Frekwencja, aktywność na zajęciach, wypowiedzi oparte lekturą tekstów z listy lektur innych dostępnych źródeł wiedzy na temat filozofii kultury. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z ćwiczeń. Na zajęciach można mieć maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione (dotyczy to wykładów i ćwiczeń). Większa liczba nieobecności nieusprawiedliwionych dyskwalifikuje studenta.

Zakres tematów:

- Rozdz. Jak egzystencjalizm i psychoanaliza wyrosły z tej samej sytuacji kulturowej; Kierkegaard, Nietzsche, Freud; Bycie wświecie; Trzy aspekty świata , w. R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, Poznań 1995.

- Rozdz. Klucz do narury człowieka: symbol ; Od reakcji zwierzęcych do odpowiedzi ludzkich, w: E. Cassirer, Esej o człowieku – wstęp do filozofii kultury. Warszawa 1998.

- Rozdz. Typy światopoglądów i ich rozwinięcie w systemach metafizycznych (Naturalizm; Idealizm wolności; Idealizm obiektywny, w: W. Dilthey, O istocie filozofii i inne pisma, Warszawa 1987.

- Rozdz. Mit w świecie wartości; Fenomen obojętności świata, w. L. Kołakowski, Obecność mitu, Warszawa 2005.

- Rozdz. Pojęcie nieświadomości zbiorowej, W; C.G. Jung, Archetypy i nieświadomość zbiorowa, Warszawa 2011.

- W. Benjamin, Kapitalizm jako religia, w: Krytyka Polityczna 11-12/ 2007.

- P. Sloterdijk, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca. Odpowiedź na Heideggera list o humanizmie. Przegląd Kulturoznawczy nr 4/2008.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, analiza tekstów kultury

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala B5
Kamil Lipiński 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Studiów Kuturowych
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)