Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Objazd naukowy 430-KS2-1ONK
Zajęcia terenowe (ZTR) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kilka słów o ziołach - Kultura i natura - łąka jako antidotum

https://www.youtube.com/watch?v=KfsF719rqos (dostęp: 27.02.2021r.)

Duma, T. (2015). Natura miarą sensu kultury, Zeszyty Naukowe KUL, 57, nr 1, s. 35-49.

https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/download/11443/9801 (dostęp: 27.02.2021r.)

Macnaghten, P., Urry, J. (2005). Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Literatura uzupełniająca:

Kępkowicz, A. (2010). Sztuka w przestrzeni parku jako wielowątkowe zjawisko w kontekście natura – kultura, Przestrzeń i Forma, nr 10, s. 57-70. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-article-BPS1-0042-0059# (dostęp: 27.02.2021r.)

Konczal, A. A. (2017). Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce. Rozprawa doktorska. https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17940 (dostęp: 27.02.2021r.)

Kotowa, B. (2016). Natura czy kultura?, Chowanna, 2, s. 17-28.

http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2016-t2/Chowanna-r2016-t2-s17-28/Chowanna-r2016-t2-s17-28.pdf (dostęp: 27.02.2021r.)

Literatura zostanie przedstawiona na zajęciach wstępnych - omówieniu założeń i realizacji przedmiotu.

Literatura będzie szczegółowo omawiana na zajęciach jeżeli wyjazd nie będzie możliwy w zależności od obowiązujących regulacji.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza. Absolwent (KA7_WK5):

- ma dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

2. Umiejętności. Absolwent (KA7_UW4, KA7_UK1, KA7_UK2, KA7_UK3, KA7_UO2, KA7_KK2, KA7_KO1, KA7_KO3, KA7_KR1, KA7_KR2):

- student potrafi wykrywać złożone zależności między analizowanymi przez siebie tezami wypowiedzi kulturoznawczych formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi, myśleć w sposób komparatystyczny

- student potrafi komunikować się na tematy kulturoznawcze ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, wykorzystując specjalistyczną terminologię

- student potrafi przygotować się do dyskusji i przeprowadzić ją, posiadając pogłębioną umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów i odniesieniem ich do poglądów różnych autorów

- student potrafi formułować opinie krytyczne o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych

- student potrafi aktywnie porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa i religioznawstwa

Kompetencje społeczne. Absolwent (KA7_KK2, KA7_KO1, KA7_KO3, KA7_KR1, KA7_KR2):

- student jest gotów do przyjęcia postawy aksjologicznej, związanej z krytyczną oceną wytworów kultury

- student jest gotów do twórczej analizy nowych sytuacji i problemów w celu samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego formułowania propozycji ich rozwiązywania

- student jest gotów do organizowania pracy własnej i pracy zespołowej oraz jej krytycznej oceny i przemodelowania w sposób przedsiębiorczy

- student jest gotów do docenienia wielokulturowości społeczności, regionu, rozumienia na poziomie rozszerzonym odmiennych stylów życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych oraz komunikowania się z nimi

- student jest gotów do przestrzegania zasad etycznych związanych z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury

Sposoby weryfikacji efektów: ocena aktywności w trakcie zajęć, przeprowadzenie dyskusji w trakcje zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: praktyczna - wyjazd na objazd naukowy

(jeżeli wyjazd nie będzie możliwy w zależności od obowiązujących regulacji - wykonanie projektu na zaliczenie (fotoeseju, wideoeseju) i jego prezentacja na zajęciach)

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: ocena aktywności w trakcie zajęć

Zasady zaliczania nieobecności: ustna w trakcie konsultacji

Liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 8

Niezbędne czynności, które student ma za zadanie wykonać , aby uzyskać pozytywną ocenę z przedmiotu, to:

- wyjazd na objazd naukowy zorganizowany przez prowadzącego przedmiot (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na wyjeździe: wykonanie projektu na zaliczenie (fotoeseju, wideoeseju) po odbyciu własnego objazdu naukowego, zgodnego z tematyką przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wstępne – omówienie założeń i sposobów realizacji przedmiotu

2. Wyjazd na objazd naukowy

Miejsca realizacji zajęć terenowych:

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim - m. in. wystawa Tajemniczy ręcznik. Wystawa etnograficzna z elementami multimedialnymi

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - m.in wystawa „Tradycje zielarskie”

Podlaski Ogród Ziołowy (Ziołowy Zakątek), Koryciny - m.in. wystawa „Zioła w kulturze Chrześcijańskiej"

3. Konsultacje i zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne, dyskusja, konsultacje

(jeżeli wyjazd nie będzie możliwy w zależności od obowiązujących regulacji -dyskusja, referat, prezentacja, projekty, konsultacje)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 19:15, (sala nieznana)
Joanna Mytnik-Daniluk 5/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)