Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1b 340-AR1-1JNRb
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Wrzesińska, От а до я - Kurs języka rosyjskiego dla osób dorosłych rozpoczynających naukę od podstaw, Łódź 2013.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

R. Hajczuk, R. Szymula, Добро пожаловать! Język rosyjski dla początkujących, Białystok 2009.

E. Maximovitch, Podręcznik do praktycznej nauki języka rosyjskiego, Białystok 2006.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Н.Г. Ткаченко, Тесты по грамматике русского языка, Москва 2004.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

D. Dziewanowska, Ćwiczenia z ortografii rosyjskiej, Warszawa 1999.

Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, Русский язык. Орфография, пунктуация, Москва 1999.

K. Iwan, D. Kaźmierczak, Zbiór dyktand w języku rosyjskim.

Wybrane źródła internetowe: tablice, ćwiczenia, testy.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Student potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, ocena według kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać dom, w którym mieszkasz.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

2. Student potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych i gramatycznych języka rosyjskiego i nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. (KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4

Ocena formatywna: wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: wypowiedź ustna studenta na zadany temat, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę opisać swoją rodzinę.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta.

3. Student potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim, co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych, oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.). (KA6_WG4, KA6_WG5)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: test pisemny gramatyczny, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę utworzyć formy mianownika liczby mnogiej od podanych rzeczowników.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

4. Student potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. (KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: referat ustny na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę przygotować scenkę, prezentującą zawieranie znajomości.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

5. Student potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. (KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5)

Ocena formatywna: przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena według kryteriów. Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (dyktando i test gramatyczny), ocena według kryteriów.

Przykładowe zadanie: Proszę uzupełnić tekst rzeczownikami podanymi w nawiasach w odpowiedniej formie.

Metody i narzędzia: ćwiczenia, praca własna studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie, praca projektowa.

Zaliczenie na koniec semestru zimowego i letniego w formie oceny, uzyskiwane na podstawie: obecności, aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach, zaliczania pisemnych i ustnych prac domowych, ocen za wszystkie prace pisemne. W semestrze dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia. Pozostałe nieobecności (choroba, wypadek losowy – student powinien przedstawić odpowiedni dokument w terminie wskazanym w regulaminie studiów Uniwersytetu w Białymstoku) należy zaliczyć na konsultacjach - formę zaliczenia materiału wyznacza prowadzący.

Student nie uzyska zaliczenia, jeżeli opuści (oprócz dopuszczalnych nieobecności) 10 zajęć (i będą to nieobecności nieusprawiedliwione).

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (letnia sesja egzaminacyjna) jest uzyskanie zaliczenia w semestrze zimowym i letnim.

Egzamin po II semestrze.

Zakres tematów:

1. Alfabet rosyjski. Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego, utrwalenie ich pisowni.

2. Wymowa samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych. Wymowa spółgłosek twardych i miękkich. Nauka czytania.

3. Akcentuacja rosyjska (rzeczowników, czasowników, przymiotników). Czytanie prostych tekstów i dialogów.

4. Pisanie samogłosek а, и, у, е po spółgłoskach ж, ш, ч, щ.

5. Wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych: nazwy części mowy, rodzaje, przypadki, liczby. Podstawowe pojęcia dotyczące budowy wyrazu: temat, końcówka, rdzeń, sufiks, przedrostek.

6. Odmiana zaimków osobowych ( z nagłosowym н po przyimkach prostych).

7. Tworzenie czasu teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników I i II koniugacji, tematy oboczne.

8. Czasowniki nieregularne хотеть, есть, бежать, дать.

9. Zwroty typu: Jak się nazywasz? Ile masz lat? – wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego zawieraniem znajomości, przedstawianiem się. Powitanie i pożegnanie. Formy grzecznościowe. Określanie wieku.

10. Tworzenie form czasu przeszłego i przyszłego czasowników I i II koniugacji.

11. Pisownia samogłosek i spółgłosek w przedrostkach.

12. Pisownia przedrostków zakończonych na -з (без-, раз-, воз-, из).

13. Odmiana zaimków wskazujących i dzierżawczych.

14. Rodzina. Określanie wieku i zawodu członków rodziny. Słownictwo dotyczące różnych stopni pokrewieństwa.

15. Liczebniki główne i porządkowe.

16. Rzeczowniki I deklinacji w liczbie pojedynczej.

17. Przysłówki miejsca i kierunku: сюда – туда, там - здесь, дома – домой, справа – направо, слева – налево, вверху – вверх, внизу – вниз.

18. Rosyjskie imiona odojcowskie.

19. Rzeczowniki II deklinacji w liczbie pojedynczej.

20. Pisownia samogłosek и, ы po ц.

21. Użycie przyimków в - из, на - с (со) przy wyrażaniu miejsca i kierunku.

22. III deklinacja rzeczowników. Wyjątki w tej deklinacji: мать, дочь, путь.

23. Dom, mieszkanie - wprowadzenie i utrwalenie leksyki.

24. Rzeczowniki po liczebnikach głównych: два, три, четыре.

25. Odmiana rzeczowników na –мя (время, имя, племя, семя, стремя, знамя, бремя, пламя, вымя, темя).

26. Użycie zwrotu друг друга, друг с другом itd.

27. Praca - rosyjskie nazwy zawodów, określanie preferencji co do wyboru zawodu, obowiązki w pracy.

28. Pisownia twardego i miękkiego znaku.

29. Użycie przyimków за, в течение, через, после, спустя, за... до..., через... после...

30. Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

31. Człowiek - wygląd zewnętrzny, cechy charakteru.

32. Biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych.

33. Rzeczowniki wszystkich rodzajów w pozostałych przypadkach.

34. Określanie daty i godziny, nazwy miesięcy. Środki transportu, podróż.

35. Tworzenie form trybu rozkazującego.

36. Typy deklinacyjne przymiotników.

37. Stopniowanie przymiotników i przysłówków.

38. Przymiotniki po liczebnikach głównych два, три, четыре.

39. Życie codzienne. Określanie stanu zdrowia, organizacja czasu. Zwroty niezbędne przy zamawianiu jedzenia w restauracji oraz robieniu zakupów.

40. Czytanie i streszczanie tekstów różnych, również tematycznie związanych ze świętami, tradycjami i zwyczajami rosyjskimi.

Metody dydaktyczne:

Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa, metoda bezpośrednia, metoda komunikacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Filologicznego, sala 74
Katarzyna Grabowska, Ewa Pańkowska 16/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Instytutu Neofilologii, sala 1D
Ewa Pańkowska, Katarzyna Grabowska 18/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)