Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJA – fonetyka praktyczna 2 340-AS1-2PPH
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Brazil, David, Pronunciation for Advanced Learners of English, Cambridge University Press, 2003.

2.Gimson A C. A Practical Course of English Pronunciation, Hodder & Stoughton, 1989.

3.Hewings, Martin, English Pronunciation in Use (Advanced), Cambridge University Press, 2007.

4.Miatliuk, Hanna, A Guide to Theoretical Phonetics, Wydawnictwo UwB, 2000.

5.Mortimer, Colin, Elements of Pronunciation, CUP, 1990.

6.O’Connor, J.D., Better English Pronuncation, CUP, 1992.

7.Ponsonby, Mimi, How Now, Brown Cow, Prentice Hall, 1987

8.Roach, Peter, English Phonetics and Phonology, CUP, 2009.

9.Sobkowiak, Włodzimierz, English Phonetics for Poles, Bene Nati, 2007.

10.Sobkowiak, W. i J. Szpyra-Kozłowska, Workbook in English Phonetics, Wydawnictwo UMCS, 2002.

11.Vaughan-Rees, Michael, Test Your Pronunciation, Penguin English, 2006.

12.Wells, J C, Pronunciation Dictionary, Longman.

Efekty uczenia się:

Student posiada podstawowa wiedzę o pojęciach, zjawiskach i procesach prozodycznych oraz zna podstawową terminologię prozodyczną. (test)

KA6_WG9

Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się dość płynnie, spontanicznie, używając właściwych sformułowań (wypowiedzi ustne) KA6_UK4

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania i kryteria oceniania:

1.obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności, czynny udział w zajęciach, przygotowywanie się do zajęć). W przypadku choroby należy okazać zaświadczenie lekarskie w ciągu 7 dni.

2. Kurs kończy się zaliczeniem na ocenę. System oceniania testów polega na zbieraniu przez studenta punktów. Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie min. 60% z wszystkich testów łącznie, które odbędą się w ciągu roku. W trakcie kursu odbędą się testy pisemne + testy ustne. Nie przewiduje się terminów poprawkowych testów pisemnych. W przypadku poprawy jednego testu brany pod uwagę jest wynik testu pierwszego (niezaliczonego) oraz drugiego - poprawkowego.

Osoby, które nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego, który obejmie materiał całego kursu. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu.

Z poprawy można uzyskać tylko ocenę dostateczną.

Za nieprzygotowywanie się do zajęć i nieodrabianie pracy domowej student każdorazowego otrzymuje -2%.

Na zajęciach zdalnych oraz na testach wymagane jest włączenie kamery.

Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

3. UWAGA: w przypadku zajęć zdalnych wymagane jest włączenie kamery i uczestnictwo w zajęciach.

Oceny:

5 = 90% - 100%

4+ = 85% - 89%

4 = 75% - 84%

3+ = 70% - 74%

3 = 60% - 69%

Zakres tematów:

1. homofony:wyrazy o tej samej wymowie, lecz innym znaczeniu

2. cechy rytmu j.angielskiego, teoria, przesunięcie akcentu związane z rytmem, podział zdań na stopy rytmiczne

3. akcent zdaniowy,przesuwanie akcentu zależnie od znaczenia komunikatu

4. mowa łączona, aktualne tendencje w mowie szybkiej, procesy mowy łączonej: asymilacje, elizje etc.

5. intonacja: podstawowe tony, ich funkcje, intonacja różnego typu zdań

6.właściwe akcentowanie wyrazów oraz umiejętność przesunięcia

akcentu w derywatywach,

7. znajomośc, rozróżnianie oraz właściwe stosowanie w odpowiednich sytuacjach i kontekstach podstawowych tonów oraz wzorów intonacyjnych

8. odpowiednie stosowanie różnych funkcji intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.

9. nazwy własne i geograficzne, poprawna wymowa, transkrypcja

Metody dydaktyczne:

praca na zajęciach - laboratorium: odsłuchiwanie, powtarzanie, czytanie w parach lub indywidualnie, nagrywanie dialogów lub tekstów;

praca ze słownikiem;

praca w parach lub grupach

Praca zdalna na platformie Blackboard.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 17/ szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 14/ szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 13/ szczegóły
4 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 16/ szczegóły
5 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 11
Agnieszka Jelska-Cydzik 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)