Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PNJF1 - umiejętności łączone 340-FA1-1PNFU
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Alter Ego 2 plus (podręcznik i zeszyt ćwiczeń) Hachette, Paris, 2012

-materiały z innych metod języka francuskiego

Efekty uczenia się:

1. Student lub studentka rozumie wypowiedzi i często używane zwroty związane z życiem codziennym.

2. Student lub studentka potrafi wypowiadać się pisemnie w sposób prosty i jasny na podstawowe tematy z życia codziennego. Potrafi napisać list oficjalny bądź przyjacielski.

3. Student lub studentka zna podstawowe zasady systemu morfo-syntaktycznego na poziomie A2 i potrafi swobodnie się nimi posługiwać.

Uwagę podczas zajęć zwraca się na sprawności łączone takie jak rozumienie tekstu pisanego oraz słuchanego, pisanie i mówienie.

Metody i kryteria oceniania:

1.Formy zaliczenia: pisemne i ustne

Ustne: przedstawienie tematu z aktualności 20 p, aktywność na zajęciach 10p

Pisemne: rozumienie ze słuchu, co dwa działy tematyczne + zdania do tłumaczenia. Nieobecność na zaliczeniu pisemnym, skutkuje oceną niedostateczną. Jedynie zwolnienie lekarskie umożliwia przystąpienie do zaliczenia w ciągu 2 tyg. od zaliczenia pisemnego, na którym student był nieobecny.

2. Podstawą do zaliczenia zajęć stanowi średnia punktów zebranych ze wszystkich form zaliczenia: pisemnej i ustnej. Próg zaliczeniowy 55%. Student, który nie uzyskał wymaganej sumy punktów (55% ma prawo przystąpienia do jednego zaliczenia obejmującego cały semestr i zawierającego wszystkie formy zaliczenia dla danego przedmiotu ( pisemne i ustne). Najwyższą oceną możliwą do otrzymania z zaliczenia poprawkowego jest ocena dostateczna.

- 4 nieobecności ( 60 godz. zajęć) .

Sytuacja studenta/- tki, który/ a przekroczył/a dopuszczalną liczbę nieobecności z powodu choroby, będzie rozpatrywana indywidualnie.

Wszelkie zwolnienia lekarskie należy dostarczać od razu po powrocie na zajęcia po chorobie

Zakres tematów:

1. Stosunki międzyludzkie

2. Szukanie pracy, doświadczenie zawodowe, praca

3. Francja i Francuzi, turystyka

4. Media: prasa, telewizja, radio, Internet

5. Przyszłość, działalność charytatywna, marzenia

6. Wyzwania, wyczyny, zmiany w życiu zawodowym lub prywatnym

7. Edukacja, życie kulturalne, czytelnictwo

8. Życie w mieście

Metody dydaktyczne:

Praca w parach, praca indywidualna, metoda podawcza, ćwiczeniowo-praktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 5
każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 4
Magdalena Aleturowicz 16/ szczegóły
2 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 4
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 5
Magdalena Aleturowicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)