Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia ortografii i interpunkcji 340-PS1-1OII
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

Jodłowski S., Losy polskiej ortografii, Warszawa 1979.

Polański E., Reformy ortografii polskiej – wczoraj, dziś, jutro, BPTJ LX, 2004, s. 29-46.

Saloni Z., O kodyfikacji polskiej ortografii – historia i współczesność, „Nauka” Kwartalnik PAN, 2005, nr 4, s. 71-96.

WSO: Wielki słowni ortograficzny PWN, red. E. Polański, Warszawa 2011 http://sjp.pwn.pl/zasady

Literatura uzupełniająca

Awramiuk E. (2018), Pisownia polska – norma skodyfikowana w ostatnim stuleciu. „Poradnik Językowy” z. 8, s. 79-92.

Rocławski B., Krytyczne spojrzenie na zasady polskiej ortografii, Gdańsk 1998.

Tokarski J., Traktat o ortografii polskiej, Warszawa 1978.

Zdaniukiewicz A., Czy możliwie jest udoskonalenie ortografii polskiej?, „Język Polski” 2005, z. 5.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

W1. Charakteryzuje się znajomością terminologii językoznawczej w zakresie fonologii i ortografii języka polskiego. KA6_WG3

W2. Ma świadomość historycznej zmienności polskiej pisowni, jej uwarunkowań oraz obecnego stanu. KA6_WG3

W zakresie postaw społecznych student:

K1. Dostrzega i prawidłowo rozstrzyga dylematy związane z pracą edytora w zakresie pisowni polskiej. KA6_KKOR1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (na platformie Blackboard) wg zagadnień:

1. Systemy pisma (pismo piktograficzne, ideograficzne, sylabiczne, alfabetyczne)

2. Pisownia łączna i rozdzielna (szczególnie nie, by, niby, złożenia)

3. Pisownia wielką i małą literą (szczególnie przymiotniki dzierżawcze i jakościowe, nazwy geograficzne)

4. Skróty (pisownia skrótów jedno- i wielowyrazowych) i skrótowce (odmiana, pisownia przymiotników pochodzących od skrótowców)

5. Warianty pisowniowe (różnicujące znaczenie i nie)

6. Zasady stosowania łącznika

7. Zasady stosowania przecinka (szczególnie imiesłowowe równoważniki zdań, zdania wtrącone, spójniki złożone).

8. Interpunkcja a edytorstwo (w szczególności zasady przy zbiegach znaków interpunkcyjnych, łącznik a myślnik, edytorskie funkcje kropki)

9. Historia ortografii (najważniejsze etapy, nazwiska, dzieła)

10. Najnowsze zmiany w polskiej ortografii (uchwały ortograficzne RJP)

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=43&Itemid=59

Procentowa skala ocen na egzamin:

poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

od 51 do 60 % -ocena dostateczna (3,0)

od 61 do 70 % - ocena dostateczna plus (3,5)

od 71 do 80 % - ocena dobra (4,0)

od 81 do 90 % - ocena dobra plus (4,5)

od 91 do 100 % - ocena bardzo dobra (5,0).

Zakres tematów:

1. Polskie pismo na tle innych systemów pisma.

2. Ortografia polska przed 1939 rokiem.

3. Działalność kodyfikacyjna w II połowie XX wieku.

4. Historia i współczesność polskiej interpunkcji.

5. Pisownia wielką i małą literą.

6. Pisownia łączna i rozdzielna.

7. Współczesna pisownia polska: trudności, zjawiska, tendencje.

8. Różnice stanowisk w sprawie przyszłości polskiej ortografii.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Awramiuk 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)