Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja językowa 340-PS2-1KJEZ
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Wierzbicka A., Język –umysł-kultura. Wybór prac, pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa 1999.

Wykaz literatury uzupełniającej:

Batorski D., Marody M., Nowak A. (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa 2006.

Bralczyk J., Język na sprzedaż, czyli o tym, jak język służy reklamie i jak reklama używa języka, Gdańsk 2004.

Dybalska R., Kępa-Figura D., Nowak P., Przemoc w języku mediów? Analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych, UMCS, Lublin 2004.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 1990.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2007.

Kamińska-Szmaj I., Agresja językowa w życiu publicznym. Leksykon inwektyw politycznych 1918-2000, Wrocław 2007.

Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa T., Tabloidyzacja języka mediów i kultury, Wrocław 2010.

Efekty uczenia się:

STUDENT

KA7_WG2 Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji i wartościowania komunikatów właściwych dla tradycji badawczej w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_WGK2 Posiada wiedzę o historycznych, funkcjonalnych, kompozycyjnych, stylistycznych aspektach dyskursu w komunikatach użytkowych, naukowych oraz artystycznych.

KA7_UWKOU2 Analizuje i kontekstowo interpretuje tekst (artystyczny i fuzytowy) z uwzględnienie aspektów: kulturowego, pragmatycznego, poznawczego, aksjologicznego, kompozycyjnego i stylistycznego, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa.

KA7_KOR1 Jest przygotowany do pracy w grupie, świadomy odpowiedzialność za zadania podjęte w pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć są obecność na ćwiczeniach, dozwolona jest jedna nieobecność (kolejne należy zaliczyć w czasie dyżuru prowadzącego), przygotowanie referatu wygłoszonego podczas ćwiczeń oraz napisanie pracy pisemnej na podstawie wybranego rozdziału książki poleconej przez prowadzącą.

Opuszczenie ponad 50% zajęć skutkuje niezaliczeniem ćwiczeń.

Zakres tematów:

I. ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE. PREZENTACJA TEMATYKI ZAJĘĆ I WARUNKÓW ZALICZENIA PRZEDMIOTU.

II. PODSTAWOWE POJĘCIA NAUKI O KOMUNIKACJI.

III. ELEMENTY PRAGMATYKI JĘZYKOWEJ: FUNKCJE WYPOWIEDZI, TEORIA AKTÓW MOWY, MAKSYMY KONWERSACYJNE.

IV. STRATEGIE KOMUNIKACYJNE.

V. ETYKA I ESTETYKA KOMUNIKACJI. GRZECZNOŚĆ JĘZYKOWA

VI. KOMUNIKACJA JĘZYKOWA W INTERNECIE

VII. FENOMENY KOMUNIKACJI

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia: dyskusja, heureza, analiza tekstu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gorlewska 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 00 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2 (2022-08-11)