Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury rosyjskiej cz. 1 340-RK1-1HLR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Semestr I

Древнерусская литературa:

- 2 byliny, 2 bajki (do wyboru)

- Повесть временных лет – фрагм.

- Поучение Владимира Мономаха (Książę Włodzimierz Monomach – Pouczenie dla dzieci moich)

- Иларион, Слово о законе и благодати (Iłarion – Słowo o prawie i łasce)

- Кирилл Туровский, Притча о человеческой душе, и о теле, и о нарушении божьей заповеди, и о воскресении тела человеческого,

и о страшном суде, и о мучении (Cyryl Turowski – Przypowieść o duszy ludzkiej i o ciele…)

- Повесть о походе Батыя на Рязань

- Слово о полку Игореве

- Задонщина

- Повесть о Петре и Февронии

- Повесть о Горе Злосчастии

- Повесть о Шемякином суде

- Житие протопопа Аввакума – 3 фрагм.

- Симеон Полоцкий – Купецтво, стихотворения из Рифмологиона и из Вертограда многоцветного

XVIII век

Антиох Кантемир – К уму своему

Михаил Ломоносов – Ода на день восшествия на престол Елисаветы Петровны, Вечернее размышление о Божием величестве,

Разговор с Анакреоном и др.

Гавриил Державин – Фелица и др.

Александр Сумароков – Дмитрий Самозванец – 2 фрагм., 2 басни

Иван Дмитриев – Стонет сизый голубочек

Феофан Прокопович – Епиникион

Денис Фонвизин – Недоросль

Иван Карамзин – Письма русского путешественника – 2 фрагм., Бедная Лиза

Semestr II

XIX век

И. Крылов – басни – 4

В. Жуковский – Сельское кладбище, Светлана

А. Грибоедов – Горе от ума

К. Рылеев – Думы – 1

А. Пушкин – Руслан и Людмила, Кавказский пленник, Бахчисарайский фонтан, Цыганы, Полтава, Арап Петра Великого, Повести

Белкина, Капитанская дочка, Пиковая дама, Сказка о рыбаке и рыбке, Евгений Онегин, Медный всадник, Борис Годунов, Скупой

рыцарь, лирика – 6 сих.

М. Лермонтов – Демон, Песня про купца Калашникова, Герой нашего времени, Маскарад, лирика – 6 стих.

Н. Гоголь – Вечера на хуторе близ Диканьки – 2 рас., Повесть о том как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,

Невский проспект, Нос, Шинель, Мертвые души ч.1, Ревизор

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej (do wyboru):

Historia literatury rosyjskiej, pod red. M. Jakóbca, Warszawa 1976.

Literatura rosyjska w zarysie, pod red Z. Barańskiego i A. Semczuka, Warszawa 1975.

Historia literatury rosyjskiej. Zarys, opr. B. Mucha, Wrocław 1989.

Wójcicka U., Siedem wieków literatury dawnej Rusi, Bydgoszcz 1990.

Wójcicka U., Między folklorem a literaturą: zagadka i przysłowie w procesie literackim dawnej Rusi, Bydgoszcz 1991.

Błagoj D., Historia literatury rosyjskiej XVIII wieku, Warszawa 1955.

Wójcicka U., Literatura rosyjska XVIII wieku z elementami historii i kultury Rosji, Bydgoszcz 2008.

История русской литературы в четырех томах, т. 1, Ленинград 1980.

Гудзий Н. К., История древней русской литературы, изд. 8, Москва 1966.

Кусков В. В., История древней русской литературы, Москва 1966 i nast. wydania.

История русской литературы XI – XVII веков, под ред. Д. С. Лихачева, Москва 1985.

Благой Д. Д., Русская литература XVIII века, Москва 1945.

Елеонская А. С., Орлов О. В., История русской литературы XVII – XVIII веков, Москва 1969.

Орлов О. В., Федоров В. И., Русская литература XVIII века, Москва 1973.

Буранок О. М., Русская литература XVIII века, Москва 1999.

Лебедева О. Б., История русской литературы XVIII века, Москва 2000.

Бухаркин П. Е., История русской литературы XVIII века, Санкт-Петербург 2009,

Пушкарев А. Н., А. И. Разживин, История русской литературы XVIII века, ч. 1 и 2, Елабуга 2010, 2011.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Antologie:

Русское народное поэтическое творчество. Хрестоматия, под ред. Н.И. Кравцова, Москва 1971.Łużny R., Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977.

Jakubowski W., Łużny R., Literatura staroruska. Antologia, Warszawa 1971.

Гудзий Н., Хрестоматия по древней русской литературе, Москва 1955.

Древняя русская литература. Хрестоматия, сост. Н.И. Прокофьев, Москва 1980.

Antologia literatury XVIII wieku, оprac. W. Jakubowski, cz. I - III, Warszawa 1954–1959.

Dymowicz W., Owsiany H., Wybór tekstów z literatury rosyjskiej XVIII wieku wraz z komentarzami, Warszawa 1978.

Skrunda W., Literatura rosyjska XVIII wieku. Antologia, Warszawa, Wrocław 1986.

Кокарев А. В., Хрестоматия русской литературы XVIII века, Москва 1952.

Русская литература XVIII века, сост. Г. П. Макогоненко, Ленинград 1970.

Соколов А. Н., История русской литературы первой половины XIX wieka, Moskwa 1965.

История русской литературы XIX века, под ред. С. М. Петрова, Москва 1965.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- utwory, zjawiska i procesy literackie oraz teorie wyjaśniające ich kulturowe podłoże i zależności między nimi (KA6_WG3),

- metody analizy i interpretacji tekstów w obrębie wybranych tradycji i teorii literaturoznawczych (KA6_WG8),

- podstawowy aparat pojęciowy służący do opisu zjawisk kulturowych istotnych dla analizy literatury danego obszaru językowego (KA6_WG10).

Absolwent potrafi:

- przeprowadzać krytyczną analizę i interpretację tekstów literackich zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_WG10)

- przeprowadzać krytyczna analizę i interpretację różnych wytworów kultury z zastosowaniem metod filologicznych pozwalających oceniać ich znaczenie w procesie historyczno-kulturowym (KA6_UW4),

- analizować typowe problemy filozoficzne istotne dla nauk z dziedziny humanistycznej (KA6_UW5),

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne (ICT) KA6_UW6,

- właściwie dobierać źródła oraz informacje z nich pochodzące w obszarze literaturoznawstwa oraz dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji KA6_UW5

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu literaturoznawstwa z uwzględnieniem elementów społeczno-kulturowych (KA6_UK3),

- brać udział w debacie w języku obcym, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK4),

- planować i organizować pracę indywidualną i pracę w zespole (KA6_UK3),

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (KA6_UK3).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy (KA6_KK1),

- uczestniczenia w życiu kulturalnym w jego różnorodnych formach (KA6_KO5).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze I i II.

Warunki zaliczenia ćwiczeń: obecność na ćwiczeniach, aktywność na zajęciach odnotowywana każdorazowo, samodzielne opracowanie referatu na wskazany temat, zaliczenie kolokwium, zaliczenie kanonu lektur.

Sposoby weryfikacji:

kolokwium, obserwacja aktywności studenta przez prowadzącego, praca pisemna na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta, praca roczna, referat/ prezentacja/ wypracowanie, ocena efektów pracy studentów w grupach.

Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka literatury staroruskiej. Wpływy Bizancjum. Folklor rosyjski.

2. Analiza historycznoliteracka "Powieści lat minionych".

3. Kaznodziejstwo. "Słowo o prawie i łasce" Iłariona. Twórczość mnicha Cyryla Turowskiego. "Pouczenie dla dzieci moich" Włodzimierza

Monomacha.

4. Żywoty świętych. "Żywot Borysa i Gleba".

5. Analiza "Słowa o wyprawie Igora".

6. Cykl kulikowski – "Zadonszczyna" Sofoniusza.

7. Analiza historycznoliteracka "Żywota protopopa Awwakuma".

8. Poezja rosyjskiego baroku. Twórczość Symeona Połockiego.

9. Nurt satyryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Twórczość satyryczna Antiocha Kantemira. Analiza satyry "К уму своему".

10. Nurt panegiryczny w literaturze rosyjskiej XVIII wieku. Analiza ody M. Łomonosowa "Нa день восшествия на престол Елисаветы

Петровны".

11. Cechy dramatu klasycystycznego na przykładzie dzieła A. Sumarokowa "Dymitr Samozwaniec".

12. Analiza ody G. Dierżawina "Фелица".

13. Nowe tendencje w dramaturgii rosyjskiej drugiej połowy XVIII wieku. Komedia D. Fonwizina "Synalek szlachecki".

14. Rosyjska proza sentymentalna. Analiza opowieści sentymentalnej "Biedna Liza" M. Karamzina.

Semestr II:

1. Twórczość W. Żukowskiego. Analiza elegii "Cmentarz wiejski". Ballady.

2. Twórczość I. Kryłowa.

3. Analiza komedii A. Gribojedowa "Mądremu biada".

4. Charakterystyka poematu romantycznego na przykładzie poematów południowych A. Puszkina.

5. Analiza historycznoliteracka "Eugeniusza Oniegina" A. Puszkina.

6. "Opowieści Biełkina" A. Puszkina na tle tendencji rozwojowych rosyjskiej prozy lat trzydziestych XIX wieku.

7."Córka kapitana" A. Puszkina jako przykład prozy historycznej lat 30 - tych XIX wieku.

8. M. Lermontow - liryk.

9."Bohater naszych czasów" M. Lermontowa jako powieść realistyczna i psychologiczna. Analiza historycznoliteracka.

10. Nowelistyka M. Gogola - "Newski Prospekt", "Nos", "Szynel".

11. Artyzm i nowatorstwo komedii M. Gogola "Rewizor".

12. "Martwe dusze" M. Gogola - analiza historycznoliteracka.

Metody dydaktyczne:

Metody podające (el. wykładu, prezentacje) i poszukujące (m. in. dyskusja, m. problemowa).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 26
Anna Sakowicz, Joanna Dziedzic 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)