Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka rosyjskiego- morfologia 340-RK1-2GOM
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Bogdanowicz E., Mieszkowska W., Morfologia rosyjska - ćwiczenia. Skrypt dla studentów filologii rosyjskiej, Białystok 2018.

Literatura uzupełniająca

1. Касаткин Л.Л., Клобуков Е.В., Лекант П.А., Краткий справочник по современному русскому языку, Москва 1995.

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А., Современный русский язык, Москва 1997.

3. Современный русский язык, под ред. П.А. Леканта, Москва 2000.

4. Современный русский язык. Словообразование. Морфонология. Морфология. Под ред. П.П. Шубы, Минск 1998.

5. Тихонов А.Н., Современный русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология, Москва 2003.

6. Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego, pod red. A. Bartoszewicza i J. Wawrzyńczyka, część 2 i 3, Warszawa 1987.

7. Lachur Cz., Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Kępa 2006.

Słowniki

1. Еськова Н.Ф., Краткий словарь трудностей русского языка. Москва 1994.

2. Ефремова Т.Ф., Костомаров Б.Г., Словарь грамматических трудностей русского языка. Москва 1993.

3. Зализняк А.А., Грамматический словарь русского языка. Москва 1977.

4. Тихонов А.Н., Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. Москва 1985.

5. Тихонов А.Н., Тихонова, Е.Н., Тихонов С.А., Словарь-справочник по русскому языку. Правописание, произношение, ударение, словообразование, морфемика, грамматика. частота употебления слов, Мoсква 1997.

6. Толмачёва В.Д., Кокорина С.И., Учебный словарь глагольных форм русского языка. Москва 1988.

Efekty uczenia się:

Student, który, zaliczył przedmiot:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu słowotwórstwa i morfologii - K_W02;

- wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje jednostki gramatyczne języka pełniące samodzielne i niesamodzielne funkcje - K_W03, K_U06;

- wyszukuje w wypowiedzi i charakteryzuje części mowy pod względem ich kategorii morfologicznych - K_W03, K_U06;

- jest świadomy kompleksowej natury języka rosyjskiego oraz jego złożoności i zmienności znaczeń - K_W13;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie wybranej specjalizacji dyplomowej - K_U03;

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się - K_K01.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

- kolokwium;

- obserwacja aktywności studentów na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w formie oceny.

Ocena jest wystawiana na podstawie pozytywnie zaliczonych kolokwiów (oceny negatywne z kolokwiów należy poprawić w ciągu miesiąca od daty uzyskania informacji o ich wyniku), obecności na zajęciach (opuszczenie ponad 10 godzin zajęć nie uprawnia do uzyskania zaliczenia). Nieobecności należy zaliczać na konsultacjach.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka semantyczna i gramatyczna czasownika. Wyodrębnienie w tekście czasowników i ich znaczeń. Wyodrębnienie w tekście form odmiennych i nieodmiennych czasownika. Wyodrębnienie w tekście form predykatywnych i atrybutywnych.

2. Wyodrębnienie dwóch tematów fleksyjnych czasownika: tematu bezokolicznika i tematu czasu teraźniejszego. Rozróżnianie produktywnych i nieproduktywnych klas czasowników.

3. Kategoria aspektu czasownika. Wyodrębnienie w tekście czasowników dokonanych i niedokonanych Tworzenie par aspektowych. Wyodrębnienie w tekście i charakterystyka czasowników mających tylko jedną postać i mających jedną formę dla obu postaci.

4. Kategoria czasu czasownika. Związek kategorii czasu z kategorią aspektu. Wyodrębnienie w tekście i charakterystyka form czasu teraźniejszego i przyszłego. Tworzenie form czasu przeszłego. Użycie form jednego czasu w znaczeniu innego czasu.

5. Kategoria trybu czasownika. Charakterystyka i tworzenie form trybu rozkazującego, przypuszczającego o oznajmującego. Użycie form jednego trybu w znaczeniu innego trybu.

6. Kategoria osoby czasownika. Charakterystyka form osobowych i bezosobowych czasownika. Wyodrębnienie w tekście osobowych i bezosobowych form czasowników. Rozróżnianie osobowych form czasowników użytych przenośnie.

7. Kategoria strony czasownika. Charakterystyka i wyodrębnienie w tekście czasowników przechodnich i nieprzechodnich. Tworzenie konstrukcji aktywnych (strona czynna) i pasywnych (strona bierna). Charakterystyka i wyodrębnienie w tekście czasowników zwrotnych.

8. Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe – charakterystyka semantyczna i gramatyczna. Tworzenie czynnych i biernych imiesłowów czasu teraźniejszego i przeszłego. Odmiana i użycie imiesłowów przymiotnikowych w tekście. Tworzenie i użycie imiesłowów przysłówkowych.

9. Charakterystyka semantyczna, gramatyczna i słowotwórcza przysłówków.

10. Predykatywy. Wyodrębnienie w tekście predykatywów i ich charakterystyka gramatyczna i semantyczna. Odróżnianie predykatywów od przysłówków, krótszych form przymiotnika i rzeczowników.

11. Przyimki. Klasyfikacja przyimków według znaczenia, struktury i pochodzenia.

12. Spójniki i wskaźniki zespolenia. Funkcjonalna i strukturalna klasyfikacja spójników Wyodrębnienie w zdaniach spójników współrzędnych i podrzędnych. Rozróżnianie spójników i wskaźników zespolenia w zdaniach.

13. Partykuły, wykrzykniki, łączniki, wyrazy modalne. Klasyfikacja semantyczna partykuł. Wyodrębnianie w tekście partykuł, wykrzykników, łączników i wyrazów modalnych.

14. Charakterystyka morfologiczna wszystkich części mowy w zdaniu.

Metody dydaktyczne:

Elementy wykładu, ćwiczenia praktyczne, praca w grupach, metody z użyciem podręcznika przedmiotowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 30
Krzysztof Rutkowski 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)