Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1B - doskonalenie językowe, zajęcia dodatkowe 340-RP1-1PNRJ
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 150
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 1, Warszawa 1999.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 2, Warszawa 1998.

H.Dąbrowska, M.Zybert, Встреча 3, Warszawa 1999.

S. Ślusarski, I. Tiereszczenko, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 1., Poznań 2007.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 2., Poznań 2006.

S. Szczygielska, Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne cz. 3., Poznań 2003.

S. Ślusarski, I. Русский язык. Repetytorium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko…, Poznań 2001.

Русский язык как иностранный. Говорим по-русски без переводчика. Интенсивный курс по развитию навыков устной речи. Отв.ред. Л.С.Крючкова, Л.А.Дунаева, Москва 2002.

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz. 1., Poznań 2010,

M. Cieplicka, D. Torzewska, Русский язык. Kompendium tematyczno-leksykalne dla młodzieży szkolnej, studentów i nie tylko..., cz.2., Poznań 2010.

S.Karolak, M.Krukowska, Praktyczna gramatyka rosyjska, Warszawa 1988.

N.Kowalska, D.Samek, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego. Morfologia, Inowrocław 2005.

H. Lewandowska, H. Wróblewska, Слова..., слова..., слова..., Kraków 2009.

B.Chlebda, I.Darzecka, T.Milutina, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego dla studentów I roku filologii rosyjskiej, Opole 2007.

M.Fidyk, T.Skup-Stundis, Nowe repetytorium z języka rosyjskiego, Warszawa 2000.

Literatura uzupełniająca:

W. Milczarek, Język rosyjski od a do z. Repetytorium.

Gramatyka – ćwiczenia, przykłady odmian, Warszawa 2002.

С. А. Михайлов, Народные праздники на Руси, Москва 1974.

W. Bartkiewicz, Jak piszemy po rosyjsku. Ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda..., Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Celem przedmiotu jest nauczanie języka rosyjskiego poprzez realizowanie wszystkich sprawności językowych, tzn. mówienia (wraz z opanowaniem prawidłowej wymowy), pisania, rozumienia ze słuchu, czytania. W efekcie student ma być przygotowany do podejmowania różnorodnych zadań językowych (tłumaczenie, kontakty z cudzoziemcami, oglądanie telewizji, czytanie prasy i literatury, itd.). Student, który zaliczył przedmiot:

1. Potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku rosyjskim (streszczenie, opis, opowiadanie, w tym także tłumaczenie w formie

pisemnej z wykorzystaniem podstawowych zasad ortograficznych (pisownia samogłosek nieakcentowanych w rdzeniach, pisownia przedrostków, użycie miękkiego i twardego znaku, pisownia samogłosek po spółgłoskach szumiących) i gramatycznych (deklinacja, koniugacja) języka rosyjskiego oraz poznanej na zajęciach leksyki (związanej z zawieraniem znajomości, rodziną, mieszkaniem, edukacją, życiem studenckim), opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (prace pisemne na zadany temat). KA6_WG1, KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_UW1, KA6_UW7

2. Potrafi przygotować wypowiedzi ustne w języku rosyjskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych (artykulacja samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych, artykulacja spółgłosek) i gramatycznych języka rosyjskiego oraz nowo poznanej leksyki, opanowanej w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł (wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, egzamin ustny). KA6_WG9, KA6_UW6, KA6_UK1, KA6_UK2, KA6_UK4

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku rosyjskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych itp.), co umożliwia mu poznanie zasad ortograficznych i gramatycznych oraz efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych (słowniki itp.) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, pisemny test gramatyczny, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG4, KA6_WG5

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role (potrafi więc planować i organizować zarówno pracę indywidualną jak i pracę w zespole) (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, referat ustny (lub prezentacja) na zadany temat przygotowywany przez grupę studentów, ocena efektów pracy zespołowej). KA6_UW6, KA6_UK4, KA6_UO1, KA6_KO4

5. Potrafi postrzegać język rosyjski kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, ćwiczenia praktyczne). KA6_WG1, KA6_WG9, KA6_WK1, KA6_KO4, KA6_KO5

6. Samodzielnie uzupełnia swoją wiedzę (przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin pisemny, egzamin ustny). KA6_WG2, KA6_WG5, KA6_UW2, KA6_UU1, KA6_KK1, KA6_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Metody i narzędzia: ćwiczenia, dyskusja, praca własna studenta, praca w grupie.

Ocena formatywna: prace pisemne na zadany temat, wypowiedzi ustne studenta na zadany temat, przedłużona obserwacja studenta przez prowadzącego, ocena wg kryteriów.

Ocena podsumowująca: praca pisemna na zadany temat, wypowiedź ustna studenta na zadany temat, test pisemny gramatyczny, tłumaczenie zdań.

Zaliczenie na ocenę po pierwszym i drugim semestrze.Ocena jest wystawiana w oparciu o oceny z prac pisemnych (dyktanda, testy gramatyczne, streszczenia tekstów, tłumaczenie zdań) i wypowiedzi ustnych uzyskanych w ciągu semestru, z uwzględnieniem systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.

Aby zdobyć zaliczenie student musi uzyskać ocenę pozytywną ze wszystkich prac kontrolnych i domowych, a także wypowiedzi ustnych, które obowiązują w trakcie semestru. W semestrze student może mieć sześć nieusprawiedliwionych nieobecności. Pozostałe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach. 60 godzin nieobecności na zajęciach kwalifikują do niezaliczenia przedmiotu.

Egzamin (pisemny i ustny) w sesji letniej po II semestrze. Egzamin pisemny trzyczęściowy: dyktando, test gramatyczny, streszczenie tekstu. Student może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Alfabet rosyjski. Wprowadzenie liter alfabetu rosyjskiego, utrwalenie ich pisowni.

2. Wymowa samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych. Wymowa spółgłosek twardych i miękkich. Nauka czytania.

3. Akcentuacja rosyjska (rzeczowników, czasowników, przymiotników). Czytanie prostych tekstów i dialogów.

4. Pisanie samogłosek а, и, у, е po spółgłoskach ж, ш, ч, щ.

5. Wprowadzenie podstawowych terminów gramatycznych: nazwy części mowy, rodzaje, przypadki, liczby. Podstawowe pojęcia dotyczące budowy wyrazu: temat, końcówka, rdzeń, sufiks, przedrostek.

6. Zasady posługiwania się słownikami rosyjskimi.

7. Tworzenie czasu teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników I i II koniugacji, tematy oboczne.

8. Czasowniki nieregularne хотеть, есть, бежать, дать.

9. Zwroty typu: Jak się nazywasz? Ile masz lat? – wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego zawieraniem znajomości, przedstawianiem się. Powitanie i pożegnanie. Formy grzecznościowe. Określanie wieku.

10. Tworzenie form czasu przeszłego i przyszłego czasowników I i II koniugacji.

11. Pisownia samogłosek i spółgłosek w przedrostkach.

12. Pisownia przedrostków zakończonych na -з (без-, раз-, воз-, из).

13. Odmiana zaimków osobowych ( z nagłosowym н po przyimkach prostych).

14. Rodzina. Określanie wieku i zawodu członków rodziny. Słownictwo dotyczące różnych stopni pokrewieństwa. Codzienne obowiązki i zajęcia członków rodziny. Wprowadzenie leksyki związanej ze ślubem cywilnym i cerkiewnym.

15. Liczebniki główne i porządkowe.

16. Rzeczowniki I deklinacji w liczbie pojedynczej.

17. Przysłówki miejsca i kierunku: сюда – туда, там - здесь, дома – домой, справа – направо, слева – налево, вверху – вверх, внизу – вниз.

18. Rosyjskie imiona odojcowskie.

19. Rzeczowniki II deklinacji w liczbie pojedynczej.

20. Pisownia samogłosek и, ы po ц.

21. Użycie przyimków в - из, на - с (со) przy wyrażaniu miejsca i kierunku.

22. III deklinacja rzeczowników. Wyjątki w tej deklinacji: мать, дочь, путь.

23. Dom, mieszkanie - wprowadzenie i utrwalenie leksyki.

24. Rzeczowniki po liczebnikach głównych: два, три, четыре.

25. Odmiana rzeczowników na –мя (время, имя, племя, семя, стремя, знамя, бремя, пламя, вымя, темя).

26. Użycie zwrotu друг друга, друг с другом itd.

27. Odmiana w liczbie mnogiej rzeczowników typu: стулья, крылья, листья, перья.

28. Pisownia twardego i miękkiego znaku.

29. Mianownik liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

30. Uczelnia - wprowadzenie i utrwalenie słownictwa związanego z uczelnią.

31. Użycie przyimków за, в течение, через, после, спустя, за... до..., через... после...

32. Dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów.

33. Pisownia samogłosek о, е po spółgłoskach ж, ш, ч, щ i ц w końcówkach.

34. Biernik liczby mnogiej rzeczowników żywotnych i nieżywotnych.

35. Rzeczowniki wszystkich rodzajów w pozostałych przypadkach.

36. Tworzenie form trybu rozkazującego.

37. Typy deklinacyjne przymiotników.

38. Przymiotniki po liczebnikach głównych два, три, четыре.

39.Czytanie i streszczanie bajek rosyjskich.

40. Czytanie i streszczanie tekstów różnych, również tematycznie związanych ze świętami, tradycjami i zwyczajami rosyjskimi.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca, praktyczna, aktywizująca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 29
każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 30
Ludmiła Siegień 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Instytutu Neofilologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)