Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 340-RS1-3SEL2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Lista pozycji literatury jest każdorazowo dobierana do tematu przygotowywanej pracy dyplomowej.

Literatura uzupełniająca:

1. Гагарина О. Ю., Михайлова М. С., Языковые средства выражения особенностей научного стиля, „Евразийский Союз Ученых”, 2019, № 6(63), c. 42 - 45.

2.Манаков Н.А., Москальчук Г.Г. , Ваша первая научная работа. Mетодические указания, Оренбург, 2006; Фразы научного стиля, „Метеор-Сити”, [online] https://www.meteor-city.top/frazi-nauchnogo-stilya [15.10.2021].

3. R. Gołębiowski, Struktura pracy dyplomowej, "Przegląd Naukowo-Metodyczny" 2014, nr 1

4.Filozofia przypisów, "Sztuka Edycji" 2017, nr 2.

5.M. Krajewski, O metodologii nauk i zasadach pisarstwa naukowego. Uwagi podstawowe, 2010.

6.Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Warszawa 2005.

7.J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej, Warszawa 2019.

8.W. Żebrowski, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, Olsztyn 2008

9.S. Jarosz-Żukowska, Wolność badań naukowych i nauczania, w: Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych; K_W01; H1A_W01;

- zna treść, formę i funkcję podstawowej terminologii z zakresu literaturoznawstwa i wiedzy obszarze kulturowym języka; K_W04; H1A_W02;

-zna podstawowe metody badawcze i interpretacyjne mające zastosowanie do tekstów literackich ; K_W10; H1A_W07;

W zakresie umiejętności:

-umie indywidualnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności analityczno-badawcze oraz samodzielnie podejmować działania: K_U05; H2A_U03;

- potrafi łączyć wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych w celu rozwiązywania skomplikowanych sytuacji; K_U06; H2A_U04;

- umie merytorycznie argumentować, wykorzystując własne sądy, poglądy i stanowiska innych autorów, formułować wnioski i dokonywać podsumowań; K_U08; H2A_U06;

W zakresie kompetencji społecznych:

- rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego uczenia się; K_K01; H1A_K01.

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: obserwacja i ocena aktywności studenta przez prowadzącego, wypowiedzi ustne studenta, praca licencjacka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe: obecność na zajęciach, uczestnictwo w dyskusji, systematyczność w przygotowaniu materiału na seminarium. Student może mieć 1 nieobecność bez konieczności zaliczania. Pozostałe trzeba zaliczyć podczas konsultacji.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć dotyczy literatury rosyjskiej (zwłaszcza współczesnej) z akcentem na problematykę czasów kryzysu (politycznego, społecznego, kulturowego, wartości moralnych i duchowych).

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: heureza, majeutyka, analiza tekstów, dyskusja, projekt, prezentacja. Proces dydaktyczny realizowany jest z wykorzystaniem metody aktywizującej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 71
Agnieszka Baczewska-Murdzek 2/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)