Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE-przedmiot oferowany w języku angielskim 450-ZS1-3ZPR#E
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

W zakresie ćwiczeń:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej, międzykulturowej - KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian- KA6_WK7

5. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy - KA6_UW1

6. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu- KA6_UW5

7. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - KA6_UK1

8. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA6_U01

9. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania - KA6_KR1

Weryfikacja efektów kształcenia na podstawie aktywności na zajęciach, rozwiązywania zadań.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, rozwiązywania zadań.

Zakres tematów:

I. Projekty w organizacji - cechy, rodzaje, znaczenie. Środowisko projektowe, w tym środowisko instytucjonalno - prawne projektów

współfinansowanych ze środków UE.

II. Zarządzanie projektami jako dziedzina wiedzy. Cykl życia projektów UE.

III. Wybrane metodologie zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii zarządzania projektami

współfinansowanymi ze środków UE.

IV. Inicjowanie i definiowanie projektu (interesariusze, problemy, cele projektowe i wskaźniki). Praca metodą matrycy logicznej.

V. Wniosek o dofinansowanie projektu UE. Procedura ubiegania się o dofinansowanie projektów UE.

VI. Planowanie w ramach projektu (struktura, terminy, zasoby).

VII. Budżetowanie projektu. Kwalifikowalność projektów i kwalifikowalność wydatków do współfinansowania ze środków UE.

VIII. Wybrane zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami - kierownik projektu oraz organizowanie i zarządzanie zespołem

projektowym.

IX. Wybrane zagadnienia przekrojowe zarządzania projektami – zarządzanie ryzykiem.

X. Realizacja, monitoring, kontrola i ewaluacja projektu. System wdrażania i rozliczania projektów UE.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje, studia, przypadków, zadania.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)