Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy analityczne i interpretacyjne w analizie związków organicznych 310-KS2-1ANI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej

2. R. Silverstein, F.Webster, D. Kiemle; Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych lub Tytuł oryginalny: Spectrometric

Identification of Organic Compounds

3. W. Zieliński, A. Rajca; Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych

4. W. Szczepaniak; Metody instrumentalne w analizie chemicznej,

5. A. Cygański, Podstawy metod elektroanalitycznych oraz

Metody spektroskopowe w chemii analitycznej

Zalecana literatura dodatkowa:

- J. Najbar, A.Turek; Fotochemia i spektroskopia optyczna, Ćwiczenia laboratoryjne

- K. Danzer, E. Than, D. Molch, Analityka. Ustalanie składu substancji

- J. P. Eberhart, Structural and chemical analysis of materials

- T.Nowicka-Jankowska, i wsp. Spektrofotometria UV/VIS w analizie chemicznej.

- R. Nyquist, Interpreting Infrared, Raman, and NMR Spectra [Vols 1 and 2] - (Elsevier, 2001)

- NMR - From Spectra to Structures - An Experimental Approach - 2nd Edition - 2007

Efekty uczenia się:

Wykład : wiedza

CSKA7_WG7 Zna i rozumie podstawowe metody analizy instrumentalnej związków nieorganicznych i organicznych, zna techniki,

narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych problemów analitycznych z zakresu studiowanego kierunku

CSKA7_WG4 zna i rozumie techniki i metody do rozwiązania złożonych problemów, pomiarów oraz interpretacji wyników w zakresie

studiowanego kierunku

CSKA7_WG5 zna teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej i cykl życia urządzeń, stosowanych w obrębie studiowanego

kierunku oraz zna zasady bezpiecznej pracy i obsługi aparatury badawczej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę

umiejętności

CSKA7_UW4 potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i testowania hipotez związanych z nietypowymi problemami

badawczymi w zakresie studiowanego kierunku

Kompetencje społeczne

CSKA7_KK1 jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych

CSKA7_KR1 jest gotów do ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy - ocena punktowa, zaliczenie przy minimum 60 % prawidłowych odpowiedzi oraz obecność na zajęciach

Zakres tematów:

Zapoznanie się z podstawami spektroskopii IR, NMR oraz MS.

Określanie korelacji pomiędzy strukturą chemiczną badanego związku a informacjami uzyskiwanymi z poszczególnych technik

pomiarowych (IR, NMR, i MS).

Interpretacja widm NMR dwuwymiarowych (2D NMR) oraz dynamicznych (d-NMR).

Metody dydaktyczne:

Wykład aktywizujący z elementami seminarium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:45 - 13:15, (sala nieznana)
Piotr Wałejko 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)