Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia fizyczna I 310-CS1-2CHF1
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Atkins P.W. 1999. Podstawy chemii fizycznej, PWN, Warszawa.

2. Pigoń K., Ruziewicz Z. 2005. Chemia fizyczna t. 1, PWN, Warszawa.

3. Sobczyk L., Kisza A. 1981. Chemia fizyczna dla przyrodników, PWN, Warszawa.

4. Drapała T. 1982. Chemia fizyczna z zadaniami, PWN, Warszawa-Poznań.

5. Sobczyk L., Kisza A. 1982. Eksperymentalna chemia fizyczna, PWN, Warszawa.

6. 2000, Podstawy chemii fizycznej z ćwiczeniami, skrypt, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.

7. Instrukcje do ćwiczeń

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała-Zyśk E. Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje

https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/3343/4/Domagala-Zysk_Ewa_Model_projektowania_uniwersalnego_w_akademickiej_edukacji_inkluzyjnej.pdf

2. Kuryłowicz E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Centrum badawczo-rozwojowe rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Warszawa, 1996.

3. Wytyczne Ministerstwa Rozwoju:

https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/wnetrza/wymagania-dla-przykladowych-wnetrz/stanowisko-pracy/,

4. Cichocka-Segiet K., Mostowski P., Rutkowski P. Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Fundacja rozwoju Systemu edukacji. https://www.frse.org.pl/brepo/panel_repo_files/2021/05/26/nobicd/104705065591838-208-217.pdf

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KP6_WG8 podstawowe pojęcia dotyczące chemii fizycznej, termodynamiki,

elektrochemii, równowag fazowych, kinetyki chemicznej, fotochemii

oraz opisuje powiązanie ich z innymi dziedzinami nauki

KP6_WG12 podstawy budowy i działania aparatury pomiarowej i sprzętu

chemicznego

KP6_WG13 podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody

i techniki ergonomii potrzebne w pracy zawodowej

Umiejętności:

KP6_UW3 Posługiwać się aparaturą naukową i sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania eksperymentów chemicznych

KP6_UW4 Interpretować wyniki z przeprowadzonych eksperymentów,

krytycznie ocenia wyniki, szacuje błędy pomiarowe, sporządza

sprawozdania i raporty

KP6_UW6 stosować podstawowe metody statystyczne i techniki informatyczne do interpretacji procesów chemicznych i analizy danych

eksperymentalnych

KP6_UU1 uczyć się samodzielnie wybranych zagadnień

Kompetencje społeczne:

KP6_KK1 krytycznej oceny informacji rozpowszechnianych w mediach,

szczególnie z zakresu chemii

KP6_KR1 realizowania zasady uczciwości intelektualnej i postępowania

etycznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia laboratorium jest wykonanie części doświadczalnej, złożenie opisowego sprawozdania, zdanie kolokwium do każdego ćwiczenia z części teoretycznej.

Istnieje możliwość elastycznych form zaliczeń przedmiotu wynikających z zasad projektowania uniwersalnego z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami. Zapewniamy studentowi różnorodne formy prezentowania wiedzy i kompetencji.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające - zapoznanie z przepisami BHP, regulaminem pracowni chemii fizycznej oraz z wytycznymi dotyczącymi tworzenia stanowisk pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego.

1. Kalorymetria - wyznaczanie molowego ciepła zobojętniania mocnego kwasu mocną zasadą, wyznaczanie ciepła dysocjacji słabego kwasu.

2. Ciecze o ograniczonej wzajemnej mieszalności. Izoterma rozpuszczalności dla układu trójskładnikowego.

3. Charakterystyka stanu ciekłego. Badanie lepkości.

4. Równowaga ciecz-gaz. Wyznaczanie izobary wrzenia dwóch cieczy wzajemnie rozpuszczalnych. Azeotropy.

5. Refraktometria - wyznaczanie refrakcji molowej i badanie jej własności addytywnych.

6. Polarymetria - identyfikacja i określenie stężenia związków optycznie czynnych.

7. Wyznaczanie stałej dysocjacji słabego kwasu metodą spektrofotometryczną.

8. Warunki równowagi termodynamicznej. Prawo podziału Nernsta.

Zajęcia uzupełniające

Zajęcia zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w laboratorium, studenci będą wykonywać ćwiczenia oraz sporządzać sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia. Zapewniamy studentowi różnorodne formy prezentowania wiedzy i kompetencji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:00 - 15:00, sala 3047
Katarzyna Karwowska, Łukasz Ołdak 9/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:30 - 11:30, sala 3047
Łukasz Ołdak, Zuzanna Zielińska 9/ szczegóły
3 każda środa, 8:45 - 11:45, sala 3047
Katarzyna Karwowska 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)