Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna zaawansowana 310-CS2-1CORZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 25
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers: “Organic Chemistry”, 2001, Oxford University Press

2. J. Gawroński, K. Gawrońska, „Stereochemia w syntezie organicznej”, 1988, PWN, Warszawa

3. Morris D.G. Stereochemia, PWN, Warszawa, 2008

4. M. B. Smith, J. March March’s Advanced Organic Chemistry

5. J. March Chemia Organiczna: reakcje, mechanizmy, budowa

6. J. McMurry Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

KP7 WG1 - zna rodzaje reakcji organicznych, potrafi omówić i przedstawić w formie graficznej podstawowe i złożone mechanizmy reakcji organicznych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy (weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja podczas wykładu konwersatoryjnego).

KP7 WG2 - Posiada rozszerzoną wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych. Zna metody syntezy i identyfikacji związków organicznych. Potrafi określić zależności pomiędzy budową, a reaktywnością związków organicznych (weryfikacja: egzamin pisemny, dyskusja podczas wykładu konwersatoryjnego).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: student jest dopuszczony do egzaminu po zaliczeniu laboratorium. Obecność na wykładach jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu. Kryteria oceniania zgodnie z przyjętym regulaminem studiów.

Zakres tematów:

1. Wstęp, literatura i pojęcia podstawowe.

2. Przedstawianie (reprezentacja) i modelowanie struktury związków organicznych i wiązań.

3. Główne typu mechanizmów reakcji i reaktywnych indywiduów (formalizm

strzałkowy)

a) jonowe, rodnikowe, pericykliczne

b) reakcje metaloorganiczne: Hecka, Suzuki itp??

c) inne

d) reaktywne indywidua w chemii organicznej: rodniki, karbokationy,

karboaniony itp

4. Reaktywność i kontrola selektywności reakcji

a) kwasowość termodynamiczna (super zasady i kwasy) i kinetyczna

(nukleo- i elektrofile)

b) elektroujemność i poziomy utlenienia (i hydratacji)

c) strategie kontroli selektywności, rodzaje selektywności, modele,

zasady, reguły - np C-H

d) stereoelektronowa i steryczna kontrola przebiegu reakcji: HOMO, LUMO, SOMO

e) LFERs (w tym równanie Hammetta) + SPR/SAR

5. Stereochemiczny opis związków i reakcji organicznych

a) opis molekuły (tzw. 4K) i rodzaje izomerii (analiza konformacyjna?)

b) stereochemiczny opis reakcji, topowość?

c) słownictwo i nomenklatura stereochemiczna

d) pomiary, analiza czystości i ustalanie konfiguracji: absolutna/względna

e) synteza EPC

Metody dydaktyczne:

wykład, wykład konwersatoryjny, konsultacje objaśniające

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Ryszard Łaźny 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)