Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne metody stosowane w analizie chemicznej 310-CS2-1PDWII-11
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, PWN, Warszawa, 2019.

2. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2020 (lub wydania wcześniejsze).

3. P. Stepnowski, E. Synak, B. Szafranek, Z. Kaczyński, Techniki separacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Żyrnicki, J. Borkowska - Burnecka, E. Bulska, E. Szmyd, Metody analitycznej spektrometrii atomowej – teoria i praktyka, Wyd. Malamut, 2010.

2. E. Bulska, K. Pyrzyńska, Spektrometria atomowa. Możliwości analityczne, Wyd. Malamut, 2007.

3. J. Mazerski, Chemometria praktyczna, Wyd. Malamut, 2009.

4. J. Mazerski, Podstawy chemometrii, Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2000.

5. A. Kojło, Chemiluminescencja w analizie przepływowej w: Analiza przepływowa. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 81-94, Kraków 2005.

6. E. Wołyniec, J. Karpińska, S. Łosiewska, M. Turkowicz, J. Klimczuk, A. Kojło, Determination of lipoic acid by flow-injection and high-performance liquid chromatography with chemiluminescence detection, Talanta, 96 (2012) 223-229.

7. L.K. Male, J. Glennon, Boron-doped diamond electrode: synthesis, characterization, functionalization and analytical applications, Analyst, 134 (2009) 1965-1979.

8. C.P. Sousa, et. al, Electroanalysis of pharmaceuticals on boron-doped diamond electrodes: a review, Chem. Electro. Chem., 6 (2019) 1-30.

9. Ligor M., Studzińska S., Horna A., Buszewski B., Corona-charged aerosol detection: an analytical approach. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2013, 43, 64-78.

10. Grembecka M., Lebiedzińska A., Szefer P. (2014) Simultaneous separation and determination of erythritol, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, fructose, glucose, sucrose and maltose in food products by high performance liquid chromatography coupled to charged aerosol detector. Microchemical Journal 117: 77-82.

11. Błaszak M., Przybylski Ł. Rzeczy są dla ludzi, niepełnosprawność i idea projektowania uniwersalnego, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie:

‒ nowoczesne techniki pomiarowe stosowane w analizie chemicznej, objaśnia teoretyczne podstawy działania aparatury pomiarowej(np. HPLC-CAD, HPLC-FLD, GC-MS, FAAS, ETAAS, ICP-MS), stosowanej w badaniach chemicznych (np. próbek środowiskowych, żywności) (KP7_WG5).

- student pogłębia wiedzę z zakresu nowoczesnych metod przygotowania próbek do analizy, m.in. ekstrakcji z zastosowaniem stałych złóż adsorpcyjnych oraz technik zminiaturyzowanych: mikroekstrakcji ciecz-ciecz, mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej (KP7_WG1).

Umiejętności:

Absolwent potrafi:

‒ stosować zdobytą wiedzę chemiczną do analizy problemów z chemii i dziedzin pokrewnych takich jak biologia, ochrona środowiska, farmacja, medycyna (KP7_UW4),

‒ opracowywać wyniki badań, stosuje metody statystyczne i techniki informatyczne do analizy danych eksperymentalnych oraz dokonuje krytycznej analizy i wskazuje błędy pomiarowe, uzasadnia cel przeprowadzonych badań i ich znaczenie na tle podobnych badań (KP7_UW6).

W celu sprawdzania, czy zakładane efekty uczenia się zostały osiągnięte przeprowadzone będą zaliczenia pisemne (wejściówki) indywidualnie u każdego prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

‒ Warunkiem zaliczenia laboratorium i dopuszczenia do pisemnego egzaminu jest obecność na zajęciach laboratoryjnych, wykonanie doświadczenia oraz złożenie pisemnego sprawozdania (jednego na całą grupę ćwiczeniową) z wykonanego eksperymentu w terminie 1 tygodnia od dnia zajęć laboratoryjnych.

‒ Ocena końcowa z laboratorium będzie stanowić średnią ocen z 9 wykonanych ćwiczeń. Zaliczenie na ocenę każdego ćwiczenia odbywa się bezpośrednio u prowadzącego (wejściówka przed wykonaniem ćwiczenia).

Zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość wprowadzenia elastycznych form zaliczenia w porozumieniu wykładowca-student.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego i przepisów BHP, regulamin pracowni.

Wykorzystanie detektora wyładowań koronowych (CAD) do oceny zawartości cukrów w napojach słodzonych (dr Marta Hryniewicka)

2. Rozdział mieszaniny węglowodorów aromatycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym (HPLC-FLD) (dr Aneta Sokół)

3. Chemometryczna analiza widm absorpcyjnych roztworów leków poddanych działaniu symulatora światła słonecznego (dr Aneta Sokół)

4. Wykorzystanie elektrody diamentowej domieszkowanej borem do badania wybranych związków biologicznie aktywnych (dr Katarzyna Mielech-Łukasiewicz)

5. Zastosowanie środków powierzchniowo czynnych w analizach elektrochemicznych (dr Katarzyna Mielech-Łukasiewicz)

6. Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w identyfikacji produktów fotokatalitycznego rozkładu (dr Elżbieta Regulska)

7. Badanie migracji metali z zabawek z zastosowaniem techniki ICP-MS (dr Julita Malejko)

8. Oznaczanie talu metodą ETAAS w materiale biologicznym w przypadku zatruć (dr hab. Barbara Leśniewska)

9. Oznaczanie kwasu liponowego metodą wstrzykowej analizy przepływowej z detekcją chemiluminescencyjną (dr Elżbieta Wołyniec)

10. Analiza kumaryny w produktach żywnościowych z zastosowaniem mikroekstrakcji ciecz-ciecz oraz metody LC-PDA (dr Ilona Kiszkiel-Taudul)

11. Ekstrakcja micelarna lowastatyny i spektrofotometryczne oznaczanie jej zawartości w preparatach farmaceutycznych (dr Marta Hryniewicka)

12. Izolacja i oznaczanie lotnych związków organicznych w fazie gazowej metodą SPME/GC-MS (mgr Dariusz Kiejza)

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne, praca w grupie, dyskusja dydaktyczna, konsultacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 11:45, (sala nieznana)
Elżbieta Wołyniec, Aneta Sokół, Julita Malejko, Katarzyna Mielech-Łukasiewicz, Marta Hryniewicka, Ilona Kiszkiel-Taudul, Elżbieta Regulska, Żaneta Arciszewska 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)