Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii kryminalistycznej 310-CS1-1BSI-3
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Dobre praktyki technika kryminalistyki, pod red A. Frankowskiego, Wydawnictwo CLKP, Warszawa 2020;

2.A/ Walanus, Tomasz Goslar, Datowanei radiowęglowe, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009;

3. Grzegorz Bogiel, Vademecum kryminalistycznych badań broni, Wydawnictwo CLKP, Warszawa 2021.

Zalecana literatura dodatkowa:

1. Przegląd Kryminalistyczny, kwartalnik, wydawnictwo CLK Policji w Warszawie

Efekty uczenia się:

KP6_WG10- zna i rozumie właściwości oraz sposoby otrzymywania i analizy produktów chemicznych i materiałów specjalnego przeznaczenia

KP6_UW1- potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_UU1 - potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy chemiczne w oparciu

o zdobytą wiedzę, planuje i wykona proste badania doświadczalne

KP6_KR2 - jest gotów do rozumienia potrzeby podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, samodzielne wyszukuje informacje w literaturze w języku polskim i obcym

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczania konwersatorium:

ocena aktywności studenta w trakcie zajęć konwersatoryjnych, dwa testy jednokrotnego wyboru oraz obecność obowiązkowa na zajęciach.

Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim a zakres materiału uzupełniony indywidualnie przez studenta.

Zakres tematów:

1. Kryminalistyka nauka wykorzystująca technologię, medycynę, nauki ścisłe do rozwiązywania problemów o naturze przestępczej, ślad kryminalistyczny, jako niemy świadek przestępstwa, reguła wymienna Locarda, ewidencja śladów.

2.Datowanie radiowęglowe śladów kryminalistycznych, rozpad promieniotwórczy, promieniowanie alfa, beta i gamma, czas połowicznego rozpadu, laboratoria radiowęglowe w Polsce.

3.Ślad kryminalistyczny- pozostałości powystrzałowe GSR, analiza SEM/EDX, metody chemiczne ujawniania śladów powystrzałowych.

4.Ślad chemiczny: narkotyki, farmaceutyki, historia kontroli rynku narkotykowego, analiza materiału dowodowego na obecność narkotyków i farmaceutyków.

5.Ślad daktyloskopijny, zabezpieczanie odcisków palców, metody chemiczne ujawniania śladów daktyloskopijnych, proszki daktyloskopijne,

6.Rachunek retrospektywny – ustalanie zawartości alkoholu we krwi w momencie zdarzenia, metody chromatograficzne analizy alkoholu we krwi HS-GC.

7.Ślad biologiczny – włosy, budowa chemiczna, różnice w budowę włosów ssaków, analiza przy pomocy mikroskopu optycznego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego - SEM, badania składu pierwiastkowego włosów ICPMS.

8.Fizyczne podstawy balistyki.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium: metoda aktywizująca - problemowa, burza mózgów, metoda ćwiczeniowo-praktyczna - oparta na wykorzystaniu rożnych źródeł wiedzy; praca w grupach; konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:45, sala 2004
Alina Dubis, Urszula Klekotka, Marta Malinowska, Anna Trynda 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Chemii i Wydziału Stosunków Międzynarodowych - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)