Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy historii architektury 350-HS1-2BWP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. E. Harytonow, Zarys historii architektury, Warszawa 1987.

2. A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1963.

3. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. K. Kubalska – Sulkiewicz, Warszawa, 2007 .

4. W. Koch, Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Warszawa 2005.

5. Z. Świechowski, Sztuka Polska. Romanizm, Warszawa 2004 i 2006.

6. J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1983.

7. H. i S. Kozakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawa 1975.

8. A. Miłobędzki, Architektura XVII w. w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1970

9. T. Chrzanowski, Sztuka w Polsce od I do III Rzeczypospolitej. Zarys dziejów, Warszawa 1998.

10. J. Białostocki, Symbole i obrazy, Warszawa 1982.

11. W. Włodarczyk, Socrealizm: sztuka polska w latach 1950 – 1954, Kraków 1991

12. P. Gossel, G. Leuthauser, Architektura XX wieku, Taschen, 2006.

13. 12. G. Mika, Od wielkich idei do wielkiej płyty. Burzliwe dzieje warszawskiej architektury, Warszawa 2017.

14. A. Cymer, Architektura w Polsce 1945 -1989, Warszawa 2018

15. P. Wilkinson, 50 idei, które powinieneś znać. Architektura, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1-KP6_WG7

zna i rozumie wybrane zagadnienia historii powszechnej (w zakresie pięciu głównych epok historycznych) w ujęciu chronologicznym i tematycznym

ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich

zna podstawowe nurty filozoficzne, kulturowe, ideologie i doktryny polityczne

wykazuje znajomość historii porównawczej w kontekście historii architektury

zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości

zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

rozumie podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku nowożytnym

KP6_WG9, KP6_WG10

ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk historycznych w kontekście historii architektury

zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka oraz podstawowe metody upowszechniania wiedzy historycznej

KP6_WG12

definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz objaśnia pozycję i znaczenie nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych w kontekście historii architektury

KP6_WK3

rozpoznaje relacje i zależności pomiędzy przeszłością a aktualnymi wydarzeniami z uwzględnieniem specyfiki wiedzy w dziedzinach ochrony i promocji dziedzictwa historycznego

KP6_UW1, KP6_UW2, KP6_UW3, KP6_UW4, KP6_UW5, KP6_UW6,

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów z zakresu historii architektury

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z uwarunkowaniami kulturowymi

potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu historii architektury

potrafi analizować bieżącą sytuację polityczną i gospodarczą w kontekście historii architektury

KP6_UW8

potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory

KP6_UK1, KP6_UK2, KP6_UK3, KP6_UK4, KP6_UK5, KP6_UK6

potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie badania

potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania i dyskutowania w języku polskim oraz obcym, przedstawiania swoich opinii i odnoszenia się do poglądów innych autorów w obszarze problematyki

potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na tematykę związaną z historią architektury

potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki z zakresu historii architektury

KP6_UO1

uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1

samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KO1, KP6_KO2, KP6_KO3

docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

docenia i szanuje, jak też jest gotów promować tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe Polski, swojego regionu i Europy.

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KK1, KP6_KK2, KP6_KK3, KP6_KK4

ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych.

wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w sprzeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych

jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych.

KP6_KO3

podejmuje próby uczestnictwa w dyskusjach historycznych i przekazywania informacji osobom zainteresowanym historią spoza grona fachowców.

KP6_KR1, KP6_KR2, KP6_KR3

stosowania zasad etycznych

funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji

uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest 100% obecność

Zakres tematów:

. Architektura przedromańska i romańska w Polsce

- uwarunkowania i geneza stylu romańskiego

2.Gotyk w Polsce.

- uwarunkowania i geneza stylu gotyckiego

3. Renesans i manieryzm na ziemiach polskich.

4 Barok w Polsce.

- uwarunkowania i geneza baroku.

5. Rokoko na ziemiach polskich

-uwarunkowania rokoka ośrodek wileński i lwowski

6. Sarmatyzm.

-uwarunkowania i geneza sarmatyzmu

7. Klasycyzm w Rzeczypospolitej

- uwarunkowania i geneza stylu

8 - 9 Architektura Eklektyzmu i Secesji na ziemiach polskich

10. Wojna, po wojnie socrealizm

- uwarunkowania i geneza socrealizmu.

11. Sztuka współczesna

- wybrane przykłady postmodernizmu i architektury współczesnej w Polsce

12. Urbanistyka: średniowiecze, renesans , nowożytność – wybrane zagadnienia

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest 100% obecność

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Drozdowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)