Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauki pomocnicze historii XIX i XX wiek cz.2 350-HS1-2NPH2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Ihnatowicz I., Biernat A., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003

Ihnatowicz I., Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990

Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca:

Adamus-Kowalska J., System informacji archiwalnej w Polsce, Katowice 2011

Arentowicz J., Miary polskie, Warszawa 1972

Bibliografia. Historia, teoria, praktyka, red. J. Franke, J. Woźniak-Kasperek, Warszawa 2016

Bibliologia i informatologia, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2011

Czelejewski J., Kocot S., Thikien A., Miary i wagi. Tabele przeliczeniowe, Warszawa 1952

Dembowska M., Bibliologia, bibliografia, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa, Warszawa 1999

Duś Z., Podstawy montażu filmowego, Warszawa 2002

Dziki S., Warsztat dokumentacyjny prasoznawcy. Problemy teoretyczno-metodologiczne..., Wrocław 1992

Hendrykowski M., Film jako źródło historyczne, Poznań 2000

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX w., "STUDIA ŹRÓDŁOZNAWCZE", t. 7: 1962, s. 99-123.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w., red. K. Lepszy, Wrocław 1953

Izdebski H., Historia administracji, Warszawa 1980

Korobowicz A., W. Witkowski: Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Kraków 1998

Metodyka pracy archiwalnej, wyd. 2, pod red. S. Nawrockiego i in., Poznań 1995

Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998

Opolski A., Kalendarz i jego dzieje, Wrocław 1948

Robótka H., Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2002

Ślusarczyk J., Obszar i granice Polski (od X do XX wieku), Toruń 1995

Tandecki J., Kopiński K., Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Tyszkiewicz J., Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014

Wapiński R., Problemy źródłoznawcze badań prasoznawczych [W:] Werbalne i pozawerbalne środki wyrazu w źródle historycznym. Warszawa 1981

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007

Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej - źródłoznawstwo : źródła narracyjne. cz. 1: Pamiętnik, tekst literacki, Poznań 2001

Filipow K., Falerystyka polska XVII-XIX wieku, Białystok 2003.

Filipow K., Wróblewski B., Odznaki pamiątkowe Wojska Polskiego 1921-1939 : kawaleria, Warszawa 1992.

Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X-XX w., Wrocław 1990.

Efekty uczenia się:

KP6_WG6 Studiujący zdają sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji i rozumieją ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WK2 Studiujący wiedzą o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych różnym podłożem narodowym i kulturowym

KP6_UW3 Studiujący potrafią wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

KP6_UK1 Studiujący potrafią przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne

KP6_UO1 Studiujący uczestniczą w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni

KP6_UU1 Studiujący samodzielnie zdobywają i utrwalają wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_KK1 Studiujący wykształcili krytyczną świadomość ad. zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumieją potrzebę dalszego, ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie fachowym, ogólnohumanistycznym, jak też kompetencji personalnych i społecznych

KP6_KO1 Studiujący doceniają rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym

KP6_KR2 Studiujący uznają i szanują różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia zaliczane są na ocenę.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest aktywność zajęciowa.

Studiujący zobowiązani są do przygotowania się na każde zajęcia w oparciu o rekomendowaną literaturę.

Ocena z aktywności zajęciowej stanowi 60% oceny końcowej, a 40% oceny końcowej zależna jest od stopnia uzyskanego na kolokwium.

Progi punktowe przy ocenie z kolokwium:

bardzo dobry 5,0 (co najmniej 91%)

dobry plus 4,5 (co najmniej 81%)

dobry 4,0 (co najmniej 71%)

dostateczny plus 3,5 (co najmniej 61%)

dostateczny 3,0 (co najmniej 51%)

Studiujący mają prawo do jednej nieobecności, niezależnie od powodu absencji, która nie wpływa na zaliczenie przedmiotu. Każda następna nieobecność musi być zaliczona podczas dyżuru.

Zakres tematów:

Teoria archiwalna. Podstawowe pojęcia i zasady archiwalne.

Metodyka archiwalna. Gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie archiwaliów.

Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł urzędowych i funkcjonowania kancelarii urzędów na ziemiach polskich w XIX i w XX w.

Aktoznawstwo. Charakterystyka źródeł gospodarczych, statystycznych i bankowych oraz funkcjonowania kancelarii instytucji życia gospodarczego

na ziemiach polskich w XIX i XX w.

Archiwoznawstwo. Dzieje placówek archiwalnych w kraju i archiwów gromadzących polonica zagranicą.

Opracowanie naukowo-edytorskie XIX i XX wiecznych źródeł archiwalnych i bibliotecznych

Numizmatyka w warsztacie historycznym cz. 1

Numizmatyka w warsztacie historycznym cz. 2

Falerystyka w warsztacie dziewiętnasto-dwudziestowiecznika cz. 1

Falerystyka w warsztacie dziewiętnasto-dwudziestowiecznika cz. 2

Weksykologia w warsztacie historyka XIX i XX w. cz. 1

Weksykologia w warsztacie historyka XIX i XX w. cz. 2

Kolokwium podsumowujące zajęcia zrealizowane w semestrze letnim

Metody dydaktyczne:

Typowy dla proseminarium tryb realizacji zajęć, który uwzględnia ćwiczenia grupowe, dyskusję, a także konsultacje indywidualne z prowadzącym.

Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych konsultacji na prośbę studenta, poza godzinami dyżurów.

Ze względu na możliwość zmian uwarunkowań prawnych forma zajęć okresowo może ulec zmianie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 102
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 102
Krzysztof Filipow, Adam Miodowski 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)