Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia życia codziennego 350-HS2-2KHZC
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podana przy zakresie tematów

Efekty uczenia się:

Ma wiedzę o najważniejszych elementach życia codziennego na przestrzeni różnych epok.

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem życia codziennego

KP7_WG2 metody i problemy badań wybranych dziedzin historii, takich jak historia polityczna, społeczna, gospodarcza, kultury, regionu, rodziny, wojskowa, życia codziennego itp.

KP7_WG3 pogłębioną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem polskich na tle dziejów Europy – także w aspekcie porównawczym

KP7_WG5 powiązania interdyscyplinarne historii i nauk pokrewnych z innymi naukami i obszarami nauk, definiując miejsce historii

KP7_WG8 w pogłębionym stopniu funkcjonowanie struktur społecznych, politycznych, ekonomicznych, militarnych

KP7_WK1 relacje i zależności pomiędzy przeszłością a teraźniejszością oraz ich wpływ na świadomość i tożsamość współczesnych ludzi i społeczeństw

KP7_WK3 wpływ zróżnicowania kulturowego i religijnego świata na różnego rodzaju więzi społeczne

KP7_UW1 samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW3 analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW4 analizować, interpretować i systematyzować informacje dotyczące nauk historycznych i pokrewnych, wykorzystując bibliografie, pomoce archiwalne i bazy danych, itp

KP7_UW5 korzystać z technologii informacyjnej, multimediów i zasobów Internetu, stosując różnorodne, nowoczesne metody i techniki prezentacji wyników badań

KP7_UO2 współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KP7_KK2 zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR4 do obiektywizmu w podejściu do przekazu historycznego, wykazując odpowiedzialność i odwagę cywilną w sprzeciwianiu się instrumentalizacji wiedzy historycznej przez grupy narodowe, społeczne i polityczne

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest aktywność na zajęciach. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał minimum 80% obecności na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Większa liczba nieobecności podlega zaliczeniu na dyżurze. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie ustnej. Studenci są zobowiązani do punktualnego stawiania się na zajęcia.

Zakres tematów:

1-2. Starożytna Grecja

L. Flaceliere, Życie codzienne w Grecji za czasów Peryklesa, przeł. Z. Bobowicz, J. Targalski, Warszawa 1985.

3-4. Starożytny Rzym

Historia życia prywatnego. T. 1: Od Cesarstwa Rzymskiego do roku tysięcznego, red P. Veyne, Wrocław-Warszawa-Kraków 1998, s. 21-221.

5. Wczesne średniowiecze

P. Riche, Życie codzienne w państwie Karola Wielkiego, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1979.

6-7. Prusy i Jaćwież

Ł. Okulicz-Kozaryn, Życie codzienne Prusów i Jaćwięgów w wiekach średnich (IX-XIII w.), Warszawa 1983.

8-10. Pełne i późne średniowiecze

M. Defourneaux, Życie codzienne w czasach Joanny D’Arc, przeł. E. Bąkowska, Warszawa 1963.

A. Jelicz, Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966.

R. Kiersnowski, Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich, Warszawa 1977.

11-12. Nowożytność

A. Wyczański, Wieś polskiego Odrodzenia, Warszawa 1969.

W. Czapliński, J. Długosz, Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa 1982.

A. Berdecka, I. Turnau, Życie codzienne w Warszawie okresu oświecenia, Warszawa 1969.

13-15. XIX-XX wiek

L. Turek-Kwiatkowska, Życie codzienne w Szczecinie w latach 1800-1939, Szczecin 2014.

R. Tomkiewicz, Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna, 1945-1956, Olsztyn 2003.

B. Meyer, Życie codzienne w Pałacu Buckingham: od Wiktorii do Elżbiety II, przeł. Ewa Umińska-Plisenko, Poznań 1999.

S. Fitzpatrick, Życie codzienne pod rządami Stalina: Rosja radziecka w latach trzydziestych XX wieku, tł. Joanna Gilewicz, Kraków 2012.

Metody dydaktyczne:

Wspólne omawianie poszczególnych zagadnień w oparciu o zadaną literaturę; praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Łozowski 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)