Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy modelowania i symulacji rozmytej 420-IS2-1MSR-22
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura uzupełniająca:

1. Yager R. R., Filev D. P., Podstawy modelowania i sterowania rozmytego. WNT 1995

2. Rutkowska D., Piliński D., Rutkowski M., Sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, systemy rozmyte. PWN 1997

3. Kacprzyk J., Zbiory rozmyte w analizie systemowej. PWN 1986

Efekty uczenia się:

1. Potrafi stosować działania arytmetyczne na liczbach rozmytych - weryfikacja: kolokwium, aktywność na zajęciach,

2. Potrafi utworzyć model rozmyty zjawiska/procesu oraz przeprowadzić sterowanie rozmyte z wykorzystaniem modeli rozmytych - weryfikacja: sprawozdania, aktywność na zajęciach,

Metody i kryteria oceniania:

1. W trakcie zajęć laboratoryjnych student wykonuje sprawozdania z wykonanych ćwiczeń w wersji elektronicznej. Każde sprawozdanie musi być oddane prowadzącemu do końca zajęć, na których jest wykonywane. Za każde ze sprawozdań z laboratoriów 4-7 można uzyskać do czterech punktów. Laboratoria 1 i 2 oceniane na podstawie kolokwium (do zdobycia 4 punkty).

2. Podstawą do zwolnienia studenta z uczestnictwa w części lub całości zajęć może być:

- uzyskanie zgody Dyrektora Instytutu na IOS, o ile przedmiot nie znalazł się w wykazie przedmiotów, na które student ma obowiązek uczestniczyć,

- realizacji przez studenta ITS,

- kolizji zajęć z powodu powtarzania przedmiotu.

3. Zgodę na zwolnienie z uczestnictwa w części lub całości zajęć udziela prowadzący, o ile w ciągu 30 dni od rozpoczęciu semestru (w przypadku IOS) oraz w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru (w pozostałych przypadkach) student poinformuje o zaistniałej podstawie do zwolnienia i przedstawi stosowne dokumenty. Uzyskanie zgody na zwolnienie z uczestnictwa nie jest możliwe po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. Zwolnienie z uczestnictwa w części lub całości zajęć nie zwalnia z konieczności samodzielnego wykonania ćwiczeń laboratoryjnych w ustalonym z prowadzącym terminie.

5. Opuszczenie przez studenta 20% zajęć przewidzianych planem stanowi podstawę do ich niezaliczenia zgodnie z §21 ust. 4 Regulaminu Studiów UwB.

6. Prowadzący wystawia ocenę końcową zgodnie ze skalą ocen podaną w §23 ust. 6 Regulaminu Studiów UwB, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie dowolnego sprawozdania, które będzie nosiło znamiona niesamodzielnej pracy (kopiowanie całości lub fragmentów prac innych studentów) oznacza uzyskanie oceny niedostatecznej z laboratorium.

7. W przypadku zajęć w trybie on-line wykorzystana będzie na platformie eduportal. Obecność na zajęciach będzie polegała na zalogowaniu się do MSTeams (w celu bezpośredniej komunikacji) w terminie zajęć oraz załączeniu sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych do końca zajęć na platformie eduportal.

Zakres tematów:

Arytmetyka liczb rozmytych - podstawowe operacje. Modelowanie rozmyte. Wnioskowanie rozmyte. Sterowanie rozmyte.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia laboratoryjne. W przypadku zajęć w trybie on-line platforma eduportal jest używana do udostępniania instrukcji do ćwiczeń i MSTeams jest używany do bezpośredniej komunikacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 1018
Andrzej Kużelewski 11/ szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 1018
Andrzej Kużelewski 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)