Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z młodzieżą niedostosowaną społecznie 380-ON1-3XJJF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Antoniak J. (2019). Niedostosowanie społeczne nieletnich – przyczyny, skutki, profilaktyka. Roczniki Pedagogiczne, 11(47), 77-95.

Bernasiewicz M., Noszczyk-Bernasiewicz M. (2019). Programy resocjalizacyjne realizowane w polskich zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich ewaluacja. Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne, 2(9), 127-138.

Chudzik, A. (red.) (2008). Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży. Łódź : Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Domagała - Kręcioch A. (2008). Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Kamiński, A., Dobijański, M. (2020). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Profilaktyka i resocjalizacja. Siedlce: Wydawnictwo UPH w Siedlcach.

Kwiatkowska G.E. (2019). Poziom agresji a skłonność do zachowań ryzykownych młodzieży w okresie adolescencji. Annales Universitatis Mariae Curie – Skłodowska Lublin – Polonia, Vol. XXXII, 3, 197-216.

Lasota, A. (2022). Nastolatek w kryzysie. Warszawa: Difin.

Opora. R. (2010). Ewolucja niedostosowania społecznego jako rezultat zmian

w zakresie odporności psychicznej i zniekształceń poznawczych. Gdańsk - Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Paszkiewicz, A. (2012). Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Warszawa: Difin.

Paszkiewicz, A. (2014). Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie. Warszawa: Difin.

Paszkiewicz, A. (2016). Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej. Warszawa: Difn.

Pospiszyl I., Szczepanik R. (red.) (2007). Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet. Łódź: WSH-E.

Siemionow. J. (2022). Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie. Warszawa: Difin.

Siemionow, J. (2011). Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Warszawa: Difin.

Stanik M., Woszczek L. (red.) (2005). Przestępczość nieletnich. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Szymański, A. (2010). Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Warszawa: Comandor.

Teesson M. (2005). Uzależnienia. Gdańsk: GWP.

Urban, B., Stanik, J.M. (2008). Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogic

zna. T. 1. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wysocka, E. (2008). Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zięciak, M. (2020). Samodzielność i usamodzielnianie wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Efekty uczenia się:

KP6_WG1

Student zna terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

KP6_WK2

Student zna teorie dotyczące opieki, wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

KP6_UW2

Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KP6_UO1

Student potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania,

interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

KP6_KO2

Student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowowej.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia: obecność na wykładach, aktywny udział w dyskusjach, egzamin ustny (prawidłowa odpowiedź na 2 z 3 wylosowanych pytań).

Zakres tematów:

1. Współczesna młodzież, czyli kto? Wyznawane wartości, oczekiwania, potrzeby, problemy dzisiejszej młodzieży.

2. Zachowania ryzykowne, zachowania problemowe współczesnej młodzieży. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie wychowawczym.

3. Wybrane przejawy niedostosowania społecznego wśród nieletnich - pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki,sposoby ich zapobiegania oraz formy pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze.

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, wykład problemowy, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda niedziela, 10:15 - 13:15, sala A203 (cwi)
Anna Chańko-Kraszewska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)