Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE 450-ZN1-3ZPR
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. Dokumenty dotyczące programowania i projektów UE ze strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,

54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo

Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji

gospodarczych - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej,

międzynarodowej, międzykulturowej - KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz

czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian- KA6_WK7

Weryfikacja powyższych efektów kształcenia na podstawie pisemnego egzaminu (test).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Procent punktów dla uzyskania oceny:

bardzo dobrej - 100% - 91%,

dobrej plus - 90% - 81%,

dobrej - 80% - 71%,

dostatecznej plus - 70% - 61%,

dostatecznej - 60% - 51%,

niedostatecznej - 50% i mniej

Możliwość podwyższenia oceny z egzaminu dla studentów wyróżniających się aktywną postawą, zaangażowaniem udziałem w prowadzonych dyskusjach na wykładach.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do projektów i systemu zarządzania projektami UE - podstawowe zagadnienia i definicje. Cykl życia projektu.

2. Zasady, cele, system instytucjonalno-prawny wdrażania projektów UE.

3. Źródła finansowania projektów UE (wybrane programy operacyjne, instrumenty terytorialne).

4. Jak otrzymać dofinansowanie projektu ze środków UE - analiza krok po kroku (dokumentacja konkursowa, wybór projektów)

5. Elementy wniosku o dofinansowanie i wybrane zagadnienia szczegółowe przygotowania i realizacji projektu UE:

a. Analiza problemów i cele projektu

b. Wskaźniki realizacji projektu

c. Struktura podziału zadań i harmonogramowanie

d. Budżet i rodzaje kosztów projektu, zasady kwalifikowalności

e. Zasady horyzontalne w projektach UE, a znaczenie i rola uniwersalnego projektowania.

6. Wybrane elementy wdrażania i rozliczanie projektów UE (zamówienia publiczne a zasada konkurencyjności, wnioski o płatność,

trwałość projektów UE, kontrola projektu)

7. Dobre praktyki projektów współfinansowanych ze środków UE.

Metody dydaktyczne:

Zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów. Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym możliwość wykorzystania internetowej platformy edukacyjnej, możliwość zadawania pytań i dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:50 - 11:35, sala 303
Anna Busłowska 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)