Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami UE 450-ZN1-3ZPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. Dokumenty dotyczące programowania i projektów UE ze strony: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

3. Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji, Ministerstwo Ochrony Środowiska w Norwegii, https://niepelnosprawni.gov.pl/art,

54,projektowanie-uniwersalne

4. Domagała-Zyśk E., Model projektowania uniwersalnego w akademickiej edukacji inkluzyjnej. Strategie i rekomendacje, Wydawnictwo

Episteme, http://hdl.handle.net/20.500.12153/3343

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

1. ZPR_W1 - student ma wiedzę o normach i regułach (organizacyjnych, etycznych i prawnych) organizujących struktury i instytucje

społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - KA6_WG2

2. ZPR_W2 - Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji

gospodarczych - KA6_WK3

3. ZPR_W3 - student posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących między organizacjami w skali krajowej,

międzynarodowej, międzykulturowej - KA6_WK4

4. ZPR_W4 - student posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz

czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian- KA6_WK7

5. ZPR_U1 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (w

tym: gospodarczych, prawnych, kulturowych, politycznych) w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu bazując na zdobytej wiedzy -

KA6_UW1

6. ZPR_U2 - student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w organizacji i jej otoczeniu-

KA6_UW5

7. ZPR_U3 - student potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu

dyscypliny nauk o zarządzania i dyscyplin komplementarnych, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania

prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów - KA6_UK1

8. ZPR_U4 - student potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - KA6_U01

9. ZPR_K1 - student posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w

celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania - KA6_KR1

Weryfikacja powyższych efektów nastąpi na podstawie form zaliczeń przedmiotu: przygotowanego projektu, wykonywania zadań, aktywności studenta na zajęciach.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę. Ocena końcowa jako procent zdobytych punktów: 50-60%=3.0, 61-70%=3.5; 71-80%=4.0; 81-90%=4.5; 91-100%=5.0 ). Punkty możliwe do zdobycia za: praca zaliczeniowa w grupach (projekt), aktywność indywidualna i grupowa studenta na zajęciach oraz wykonanie wskazanych prac domowych (indywidualnie lub w parach).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do projektów i systemu zarządzania projektami UE - podstawowe zagadnienia i definicje. Cykl życia projektu.

2. Zasady, cele, system instytucjonalno-prawny wdrażania projektów UE.

3. Źródła finansowania projektów UE (wybrane programy operacyjne, instrumenty terytorialne).

4. Jak otrzymać dofinansowanie projektu ze środków UE - analiza krok po kroku (dokumentacja konkursowa, wybór projektów)

5. Elementy wniosku o dofinansowanie i wybrane zagadnienia szczegółowe przygotowania i realizacji projektu UE:

a. Analiza problemów i cele projektu

b. Wskaźniki realizacji projektu

c. Struktura podziału zadań i harmonogramowanie

d. Budżet i rodzaje kosztów projektu, zasady kwalifikowalności

e. Zasady horyzontalne w projektach UE, a znaczenie i rola uniwersalnego projektowania.

6. Wybrane elementy wdrażania i rozliczanie projektów UE (zamówienia publiczne a zasada konkurencyjności, wnioski o płatność,

trwałość projektów UE, kontrola projektu)

7. Dobre praktyki projektów współfinansowanych ze środków UE.

Metody dydaktyczne:

Zapewnienie różnego sposobu przekazywania informacji na zajęciach edukacyjnych oraz różnorodnych form angażowania i motywowania studentów do pracy, w tym: prezentacje multimedialne, studia przypadku, analiza dokumentów programowych związanych z finansowaniem projektów ze środków Unii Europejskiej, rozwiązywanie zadań (narzędzia identyfikowania i planowania projektów), internetowa platforma edukacyjna.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 19:00 - 20:45, sala 133
Anna Busłowska 17/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 133
Anna Busłowska 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)