Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy przedsiębiorczości 450-ZN1-1PPR
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 9
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa:

• J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

• J. Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007

• E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw,

SGH, Warszawa 2008

• F. Kapusta: Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Filia we Wrocławiu. Poznań-

Wrocław 2006.

• J. Targalski: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.

Uzupełniająca:

• Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod redakcją Marty Juchnowicz). Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

• M. Capiga, H. Ogrodnik: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa, banku i zakładu ubezpieczeń. Akademia Ekonomiczna w Katowicach,

Katowice 2007

• T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006

• Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia (red. K. Jaremczuk). Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w

Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2003.

Efekty uczenia się:

1PPR_W01 Student ma podstawową wiedzę odnośnie powstawania, funkcjonowania, przekształcania i rozwoju przedsiębiorstw Z1_W03-

Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium

1PPR_W02 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw Z1_W12- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie

aktywności na zajęciach i kolokwium

1PPR_U01 Student potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska zachodzące w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu Z1_U06-

Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie aktywności na zajęciach i kolokwium

1PPR_U02 Student potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą konkretnemu zagadnieniu z zakresu podstaw przedsiębiorczości

właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień ustnych Z1_U08- Efekt zostanie zweryfikowany na

podstawie aktywności na zajęciach

1PPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się ze względu na

dynamikę zachodzącą wewnątrz przedsiębiorstw, jak również w jego otoczeniu Z1_K01- Efekt zostanie zweryfikowany na aktywności na

zajęciach i kolokwium

1PPR_K02 Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie podejmowanych problemów z

zakresu przedsiębiorczości i analizy studiów przypadków przedsiębiorstw Z1_K07- Efekt zostanie zweryfikowany na podstawie

aktywności na zajęciach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach- dopuszczalna jest 1 nieobecność na ćwiczeniach. Dodatkowe nieobecności powinny być zaliczone na konsultacjach. Na ocenę końcową będzie miała wpływ aktywność Studenta na zajęciach oraz uzyskany z kolokwiów wynik.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 50%+1 pkt łącznej ilości punktów uzyskanych z przedstawionych form.Ogólne warunki

uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

Zakres tematów:

1. Definicja, funkcje i przejawy przedsiębiorczości.

2. Istota, klasyfikacja i cele przedsiębiorstwa

3. Cykl życia przedsiębiorstwa

4. Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw

5. Procedura rejestracyjna działalności gospodarczej

6. Formy opodatkowania „przedsiębiorstwa”

7. Formy zatrudnienia pracowników

8. Źródła finansowania rozwoju działalności gospodarczej

9. Planowanie działalności gospodarczej

Metody dydaktyczne:

Z wykorzystaniem prezentacji Power Point, wymagają także czynnego uczestnictwa Studentów, przede wszystkim: udziału w dyskusji,

odpowiedzi na pytania, analizy przygotowanych studiów przypadków.

W okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy edUPortal w formie synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 19:00 - 20:35, sala 303
Anna Wierzbicka 27/ szczegóły
2 co druga sobota (parzyste), 19:00 - 20:35, sala 303
Anna Wierzbicka 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)