Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

NPH cz. 1 350-HS1-1NPHN1-22
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wydania od 1983 r.

Literatura uzupełniająca

B. Bieńkowska, Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Z. Dalewski, Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władcy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w., Warszawa 1996.

Dyplomatyka staropolska, red. T. Jurek, Warszawa 2015.

J. Janczak, Geografia historyczna – samodzielna dyscyplina czy tylko nauka pomocnicza?, [w:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. J. Chrobaczyński, A. Jureczko, M. Śliwa, Kraków 1993, s. 83-89.

S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie wieków średnich, Poznań 2008. [wyd. 1 Warszawa 1934]

E. Kowalczyk-Heyman, Toponomastyka w warsztacie badawczym geografii historycznej, „Studia Geohistorica” nr 9 (2021), s. 148-174.

W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982.

K. Maleczyński, B. Bielińska, A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków średnich, Warszawa 1970.

S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do XX w., Poznań 1998.

Z. Piech, Strój, insygnia i atrybuty książąt piastowskich do końca XIV wieku, cz. 1-2, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 38 (1990), z. 1-2, s. 3-35, z. 3-4, s. 199-222.

J. Ptak, Chorągiew w komunikacji społecznej w Polsce piastowskiej i jagiellońskiej, Lublin 2002.

J. Ptak, Weksylologia polska, Warszawa 2016.

M. Rożek, Polskie koronacje i korony, Kraków 1987.

W. Sawicki, Rytuał sakry – koronacji królewskiej jako źródło prawa i ustroju państw średniwiecznej Europy, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 24, 1972, s. 279-293.

W. Semkowicz, Encyklopedia Nauk Pomocniczych Historii, Kraków 2011.

H. Seroka, Chorągiew miejska w przedrozbiorowej Polsce, [w:] Współczesna heraldyka samorządowa i jej problemy, red. W. Drelicharz, Z. Piech, Kraków 2000, s. 171-191.

Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego, cz. IX-X, Kraków 1988.

B. Szady, Dawna mapa jako źródło w badaniach geograficzno-historycznych w Polsce, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” t. 66 (2018), 2, s. 129-141.

J. Tyszkiewicz, Geografia historyczna. Zarys problematyki, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

KP6_WG2 Student ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o historii dawnych i współczesnych ziem

polskich.

KP6_WG4 Student wykazuje znajomość historii porównawczej.

KP6_WG5 Student zdaje sobie sprawę z diachronicznej struktury przeszłości.

KP6_WG6 Student zdaje sobie sprawę z różnorodności źródeł informacji; rozumie ich przydatność w badaniach historycznych

KP6_WG7 Student rozumie, w stopniu zaawansowanym, podstawową terminologię fachową nauk historycznych w przynajmniej jednym języku.

KP6_WG10 Student ma zaawansowaną wiedzę o specyfice nauk pomocniczych historii przedmiotowej i ich roli w badaniach historycznych.

KP6_WG11 Student zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu historyka w zakresie nauk pomocniczych historii.

KP6_WG12 Student definiuje miejsce historii wśród innych nauk, rozumie cele prowadzenia badań historycznych oraz wyjaśnia pozycję i znaczenia nauk historycznych w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

KP6_WK2 Student wie o istnieniu w naukach historycznych i pokrewnych różnych punktów widzenia, determinowanych podłożem narodowym i kulturowym.

KP6_UW1 Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik

pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

KP6_UW2 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną właściwą dla studiów do opisu podstawowych problemów historycznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych.

KP6_UW3 Student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł

informacji.

KP6_UW4 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i umiejętności badawcze związane z kulturowymi, prawnymi, politycznymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami.

KP6_UW5 Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i podstawowe umiejętności zbierania i analizy źródeł w badaniu.

KP6_UW8 Student potrafi rozpoznać i ocenić wartość wytworów kultury oraz określić ich walory.

KP6_UK1 Student potrafi przygotować prezentację multimedialną oraz wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne.

KP6_UK3 Student potrafi obsługiwać na poziomie podstawowym programy biurowe i wykorzystywać je do przygotowywania prac pisemnych.

KP6_UK5 Student potrafi kompetentnie wypowiadać się publicznie na temat dotyczący problematyki historycznej.

KP6_UK6 Student potrafi sporządzić wypowiedź na piśmie dotyczącą wskazanej problematyki.

KP6_UO1 Student uczestniczy w wykonywaniu zadań przydzielonych zespołom w trakcie zajęć na uczelni.

KP6_UU1 Student samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób uporządkowany i systematyczny przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego.

KP6_KK1 Student ma krytyczną świadomość zakresu swojej wiedzy historycznej i umiejętności warsztatowych i rozumie potrzebę dalszego,

ciągłego rozwoju kompetencji w zakresie nauk pomocniczych historii.

KP6_KK2 Student wykazuje odpowiedzialność i odwagę cywilną w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy historycznej obrazu dziejów i w przeciwianiu się instrumentalizacji historii przez grupy narodowe, społeczne, religijne i polityczne.

KP6_KK3 Student jest gotów do formułowania sądów na temat podstawowych kwestii z zakresu historii, w kontekście problemów ekonomicznych, politycznych, kulturowych, społecznych i prawnych.

KP6_KK4 Student jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych, np.

przywiązania do tradycji szlacheckich

KP6_KO1 Student docenia rolę nauk historycznych i pokrewnych dla kształtowania więzi społecznych na poziomie lokalnym i ponadlokalnym.

KP6_KR1 Student ma potrzebę stosowania zasad etycznych.

KP6_KR2 Student posiada umiejętność funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, rozumie wartość pluralizmu i tolerancji.

KP6_KR3 Student uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny z przedmiotu jest zaliczenia dwóch kolokwiów: jednego w pierwszym semestrze (w grudniu), kolejnego w drugim semestrze na zakończenie zajęć. Obowiązująca punktacja:

bardzo dobry – min. 91%

dobry plus – min. 81 %

dobry – min. 71 %

dostateczny plus – min. 61%

dostateczny – min. 51%

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest również odpowiednia frekwencja. Na 16 zajęć prowadzonych przez prowadzącą (łącznie w I i II semestrze) dopuszczalne są max. 2 nieobecności. Aktywność w czasie zajęć będzie dodatkowo premiowana. Można w ten sposób uzyskać podwyższenie oceny o pół stopnia. Ocena z pierwszego kolokwium będzie mieć znaczenie przy ustalaniu ogólnej oceny z NPH na koniec I semestru, z kolei drugie kolokwium będzie się wliczało do oceny ogólnej z NPH na koniec II semestru.

Zakres tematów:

Zajęcia obejmują tematykę takich nauk pomocnicznych historii jak dyplomatyka, geografia historyczna, kartografia, historia prawa, archeologia prawna, weksylologia, falerystyka, kostiumologia, archiwistyka, edytorstwo, źródłoznawstwo, językoznawstwo.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne w szczególności obejmują prezentację multimedialną, pracę z tekstem, pogadankę, dyskusję, pracę w grupach. Prowadzący przewiduje możliwość dodatkowych, oprócz godzin dyżurów, konsultacji na prośbę studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Liedke, Ewa Kaźmierczyk 18/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Marzena Liedke, Ewa Kaźmierczyk 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)