Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski 350-HS2-1JAN-22
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2017

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2016

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

http://www.breakingnewsenglish.com

http://www.onestopenglish.com/

http://www.bbc.com/news/

http://www.warsawvoice.pl/WVpage/pages/index.php

http://www.englishclub.com

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historia

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:History

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org, itp.

Efekty uczenia się:

KP7_WG7 Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych

przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

Weryfikacja efektów kształcenia:

- indywidualna i grupowa analiza informacji z różnych źródeł

- pisemna praca zespołowa i indywidualna

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

KP7_UK2 Absolwent potrafi komunikować się w języku ojczystym oraz wybranym języku obcym nowożytnym na poziomie B2+ z

zastosowaniem profesjonalnej terminologii właściwej dla nauk historycznych i pokrewnych

Weryfikacja efektów kształcenia:

- konwersacje

- prezentacje grupowe

- projekty indywidualne

- dyskusje na zajęciach

- ocena studenta na zajęciach

KP7_UO2 Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Weryfikacja efektów kształcenia:

- pisemna praca zespołowa – współdziałanie i praca w grupie;

- konwersacje;

- prezentacje grupowe – występowanie w różnych rolach;

- dyskusje na zajęciach – prowadzenie dyskusji w grupie i umiejętność jej podsumowania;

- ocena interakcji studenta na zajęciach;

Metody i kryteria oceniania:

- regularne przygotowywanie się do zajęć,

- aktywny udział w zajęciach,

- obecność na zajęciach - student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze

- zaliczenie na ocenę minimum dostateczną testów cząstkowych i semestralnych

- zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie oceny ciągłej i / lub testu semestralnego

- zdanie egzaminu po pierwszym semestrze

Warunki zaliczenia egzaminu ustnego:

-Studenci dyskutują w parach na jeden z tematów opracowanych na podstawie tekstów fachowych omówionych na zajęciach (temat jest

losowany przez Studentów) oraz wchodzą w interakcję z egzaminatorem (Studenci udzielają odpowiedzi na zadane przez niego pytania).

-Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

-Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny,

prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość

fachowego słownictwa.

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do zaliczenia wszelkich zaległych prac w trakcie konsultacji. Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Skala ocen: 91-100 bdb 81-90 db+ 71-80 db 61-70 dst+ 51-60 dst

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej

Zakres tematów:

Kurs języka angielskiego realizowany jest na bazie wybranej tematyki z historii Wielkiej Brytanii (Inwazja Normanów na Anglię w 1066,

Magna Carta, początki brytyjskiego parlamentaryzmu, itp.) oraz Stanów Zjednoczonych (fale imigracji do Stanów Zjednoczonych w 19. i

20. wieku, historia rozwoju praw obywatelskich, wybrane konflikty zbrojne 20. wieku, itp.)

Specjalistyczny język z zakresu historii przyswajany i pogłębiany jest poprzez ćwiczenie umiejętności ustnego przekazania wiedzy

specjalistycznej (referat, dyskusja, prezentacja), ze szczególnym uwzględnieniem sformułowań publikacji naukowych, typowych zwrotów i

struktury zdań oraz elementów tłumaczenia tekstów specjalistycznych.

Metody dydaktyczne:

opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z tekstem

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Joanna Waluk 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)