Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pogranicza narodowe i cywilizacyjne we współczesnym świecie 440-SS2-1PCY2
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o ochronie granicy państwowej Dz.U.2019.1776, akt obowiązujący, Wersja od: 18 września 2019 r., w wolnym dostępie pod linkiem:

https://www.lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-granicy-panstwowej/rozdzial-1-granica-panstwowa/6294/

Marek Barwiński, Kształtowanie się granic Polski po I wojnie w aspekcie geograficznym, manuskrypt w wolnym dostępie.

Janina Fras, 2013, Istnieją tylko pogranicza, nie granice Janina Fras, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 69-70, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem:

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4936/fras_nr1.pdf?sequence=1

Grzegorz Balawajder, 2013, Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES NR 1, 44-56, artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4930/balawajder_nr1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rafał Drozdowski, 2014, Trzy rozumienia pogranicza, POGRANICZE. POLISH BORDERLANDS STUDIES TOM 2 nr 1 (jedna strona), artykuł w wolnym dostępie pod linkiem: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49/Pogranicze_Polish_Borderland_Studies-r2014-t2-n1-s49.pdf.

i in. - do uzgodnienia z wykładowcą

Efekty uczenia się:

KP7_WG5 ma rozszerzoną wiedzę na temat różnych ujęć teoretycznych granicy i pogranicza

KP7_WG6 ma rozszerzoną wiedzę na temat związku wyznania z pograniczem i jego roli w kształtowaniu stosunków społecznych na terenach pogranicznych

KP7_WG7 ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania struktur politycznych w kontekście terenów pogranicznych

KP7_WG8 ma wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego i jego konsekwencji dla funkcjonowania mieszkańców pogranicza

KP7_WG9 posiada rozszerzona wiedzę na temat kształtowania obrazu pogranicza w środkach masowego przekazu

KP7_WG10 ma pogłębioną wiedzę na temat procesów tworzenia się więzi narodowej i etnicznej oraz rozumie specyfikę tego rodzaju więzi wśród mieszkańców pogranicza

KP7_WG11 potrafi wytłumaczyć wpływ kultury specyficznej dla pogranicza na różnego typu więzi społeczne

KP7_WG14 potrafi scharakteryzować w pogłębiony sposób teorie socjologiczne dotyczące tożsamości jednostkowych i kolektywnych na terenach pogranicznych

KP7_WK3 ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania struktur ekonomicznych na terenach pogranicznych

KP7_WK4 ma rozszerzoną wiedzę na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego na terenach pogranicznych

KP7_WK5 Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zróżnicowania narodowoetnicznego pogranicza

KP7_WK6 ma rozszerzoną wiedzę na temat przemian więzi religijnych

na terenach pogranicznych

KP7_UW1 potrafi tworzyć nowe typologie lub reinterpretować typologie granicy oraz pogranicza

KP7_UW7 potrafi formułować własne opinie, wyciągać wnioski z analizy wybranego przypadku pogranicza

KP7_UK2 posiada rozszerzone umiejętności merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych autorów oraz formułowania wniosków w pracy zaliczeniowej na temat granicy i pogranicza

KP7_KO1 jest otwarty na przekazywanie swojej wiedzy na temat granic i specyfiki pogranicza

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Zasady dopuszczenia do zaliczenia: systematyczne uczestnictwo w zajęciach i realizowanie bieżących zadań. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność w semestrze, z koniecznością nadrobienia materiału i wywiązania się z bieżących zadań na kolejne zajęcia.

Zaliczenie przedmiotu poprzez projekt własny studenta (indywidualny).

Projekt stanowi próbę przełożenia uzyskanej wiedzy na temat pogranicza na analizę studium przypadku dotyczącego terenu pogranicznego, jego specyfiki, historii, tożsamości mieszkańców, toczących się sporów politycznych oraz konfliktów społecznych.

Zakres tematów:

Granica i sposoby jej definiowania: formalnoprawne ujęcie a ujęcia w obrębie nauk społecznych, sposoby konceptualizacji pogranicza i jego rodzaje, ewolucja granic i terenów pograniczych.

Metody dydaktyczne:

kwerenda biblioteczna, praca nad literaturą przedmiotu, praca nad studiami przypadku (case studies), przygotowanie prezentacji, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 38
Maja Biernacka 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Historii, Wydziału Filozofii i Wydziału Socjologii
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)