Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski I 350-MS1-1JAN1-22
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Smith J., Exploring British Culture, Cambridge, 2018

Cullen P., Cambridge Vocabulary for IELTS advanced, Cambridge University Press, 2016

O' Driscoll J., Britain, Oxford 2017

Taylor J., Zeter J., Career Paths: Business English, Express Publishing, 2017

McCarthy M., O’Dell F., Academic Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2017

Christina Latham - Koening , Clive Oxenden , English File , upper - intermediate, OUP, 2018

zasoby internetowe:

www.englishgrammarsecrets.com

www.onestopenglish.com (Macmillan Publishers)

www.forum-network.org

quizlet.com

www.myenglishpages.com

aclil2climb.blogspot.com/p/useful-resources

www.esljokes.net

www.english-online.at

learnenglish.britishcouncil.org/en/word-street

www.learn-english-today.com/lessons

www.pearsonlongman.com/summit2e/members/level2/sample-units/unit10-student-edition.pdf

www.ted.com

serwisy informacyjne:

www.bbcworld.com, www.euronews.net , www.cnn.com, www.theguardian.com, www.npr.org,

itp.

Efekty uczenia się:

KP6_UK4

posługiwać się na poziomie zaawansowanym (B2

ESOKJ) jednym językiem zachodnioeuropejskim

komunikować się w jednym języku

wschodnioeuropejskim na poziomie A1/A2 ESOKJ

ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania

słownictwa specjalistycznego z zakresu

stosunków międzynarodowych; sposób weryfikacji: kolokwium, zaliczenie pisemne oraz ustne, ocena aktywności w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Studenci otrzymują zaliczenie na ocenę po I semestrze nauki.

Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen uzyskanych w trakcie semestru zimowego: za testy, prace pisemne, prezentacje, prace domowe, aktywność na zajęciach, oraz zadania na platformie eduPortal (jeśli dotyczy).

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% wszystkich kartkówek leksykalnych,

- napisanie testu umiejętnościowego,

- napisanie prac pisemnych,

- aktywność w czasie projektów grupowych

- regularne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione w semestrze)

W przypadku nadprogramowej nieobecności studenta, obowiązany jest on do zaliczenia wszelkich zaległych prac w ciągu dwóch tygodni od nieobecności . Opuszczenie przez studenta więcej niż połowy zajęć jest podstawą do braku otrzymania zaliczenia a ewentualne zaliczenie przedmiotu ustalane będzie indywidualnie w porozumieniu z wydziałem.

Skala ocen: 91-100 bdb 81-90 db+ 71-80 db 61-70 dst+ 51-60 dst

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, także w formie testu na internetowej platformie edukacyjnej.

Zakres tematów:

Tematyka ogólna:

Systemy kształcenia uniwersyteckiego w wybranych krajach.

Tematyka specjalistyczna obejmuje takie zagadnienia jak:

-bieżące wydarzenia międzynarodowe (4 tematy)

- konflikty międzynarodowe i ich geneza

- konflikty etniczne, terroryzm

- wykorzystanie sztucznej inteligencji w konfliktach międzynarodowych

- organizacje międzynarodowe

- Wspólnota Europejska. Członkostwo w Unii Europejskiej

- systemy polityczne i funkcjonowanie państwa

- administracja publiczna – struktura i zadania

- partie polityczne

- WHO i międzynarodowa polityka zdrowotna

Metody dydaktyczne:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/dyskusja, pisanie, czytanie,

słuchanie. Podczas zajęć używane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentów do pracy (multimedia, zadania w formie papierowej lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, burza mózgu, itd.) zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz raz w semestrze test umiejętnościowy), zadań praktycznych, krótkich ustnych lub pisemnych prac domowych, zapewniając studentom różnorodnych form ekspresji i prezentowania wiedzy i kompetencji według jednej z zasad projektowania uniwersalnego w edukacji.

W razie konieczności realizowania części zajęć w formie zdalnej, zajęcia prowadzone będą w formie synchronicznej na platformie eduPortal.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Bieluk 26/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Bieluk 27/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Halina Bieluk 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)