Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka dla biologów 320-BS1-1SBI
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Matematyka dla biologów. D. Wrzosek. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa 2008

2. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników A. Łomnicki. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2010.

3. Zrozumieć statystykę. P. Jadwiszczak. Wydawnictwo My Book Szczecin 2010.

Literatura uzupełniająca:

1. Analiza matematyczna w zadaniach. Część I. W. Krysicki, L. Włodarski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1999.

2. Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych. F. Leja, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

Umiejętności:

- Student potrafi właściwie dobrać i zastosować różne metody opisu i wnioskowania statystycznego (statystyki opisowej, estymacji, weryfikacji hipotez statystycznych) w odniesieniu do danych pochodzących z biologicznych badań laboratoryjnych i terenowych: KP6_UW4

- Student potrafi posłużyć się właściwie dobranym zestawem współczesnych narzędzi matematycznych (działania na prawdopodobieństwach, rachunek macierzowy, obiekty kombinatoryczne, całkowanie), statystycznych (wyznaczanie miar rozkładu, analiza eksploracyjna, estymacja, testy, metody "złożone" - analiza korelacji, regresji i in.) i informatycznych w celu opisu oraz analizy konkretnych danych biologicznych. Student potrafi też dokonać "przekładu" z matematycznego języka statystyki na język hipotezy badawczej: KA6_UW5

- Student potrafi pracować w zespole realizując zadania i rozwiązując problemy, które mogą zostać sprowadzone do postaci zagadnień statystycznych: KP6_UO2

Sposoby weryfikacji:

- Bieżąca ocena pracy studenta w czasie zajęć: KP6_UO2

- Kolokwia pisemne: KP6_UW4, KA6_UW5

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) wspomniana weryfikacja i ocena odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach (dopuszcza się możliwość opuszczenia jednych zajęć z koniecznością odpracowania).

2. Oceny z kolokwiów pisemnych i pozytywna ocena bieżącej kontroli pracy w trakcie zajęć.

3. Zaliczenie na ocenę pozytywną laboratorium na podstawie pozytywnych wyników aktywności wymienionych w pkt. 1-2.

4. Spełnienie ww. wymieniowych warunków kwalifikuje studenta do dopuszczenia do zaliczeniowego testu końcowego z wykładów.

W razie konieczności (wynikającej z sytuacji epidemicznej) ocenianie odbywa się w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z kryteriami zawartymi w załączniku („Regulamin studiów Uniwersytetu w Białymstoku”) do Uchwały nr 2527 Senatu UwB z dnia 26.06.2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Zakres tematów:

1. Rachunek macierzowy, kombinatoryka i całki oznaczone

2. Rachunek prawdopodobieństwa (działania na prawdopodobieństwach, próba i szereg Bernoulliego, twierdzenie Bayesa).

3. Zmienna w statystyce. Miary tendencji centralnej i zmienności.

4. Rozkład średnich z prób, błąd standardowy i przedział ufności dla średniej.

5. Wykorzystanie standaryzacji pomiarów oraz średniej i wariancji dla proporcji w próbach do testowania hipotez statystycznych.

6. Testy t Studenta.

7. Test znaków.

8. Podstawy analizy korelacji (współczynnik korelacji Pearsona).

9. Podstawy analizy regresji (prosta regresja liniowa).

10. Analiza prostych szeregów czasowych (metody wygładzania, ocena trendu).

11. Analiza skupień (hierarchiczna i k-średnich).

Metody dydaktyczne:

Metoda laboratoryjna, dyskusja, konsultacje.

W razie konieczności wynikającej z sytuacji epidemicznej - także w formie nauczania zdalnego (w czasie rzeczywistym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Ewa Olchowik-Grabarek 10/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Brzęk, Ewa Olchowik-Grabarek 9/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)