Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa 320-BS1-2PZA
Praktyka (PRA) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura wskazana przez bezpośredniego opiekuna praktyki w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę biologiczną, niezbędną do wykonywania czynności zawodowych w zakładzie pracy: KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WG8,

2. Student zna aktualne kierunki badań biologicznych oraz ich związek z innymi dyscyplinami nauki: KA6_WG6, KA6_WG7, KA6_WG8,

3. Student potrafi powiązać wiedzę teoretyczną z możliwościami wykorzystania jej w praktyce: KA6_WG6,KA6_WG7, KA6_WK9,

Umiejętności:

4. Student posługuje się terminologią fachową w dyskusji ze specjalistami: KA6_UK8

5. Student nabiera praktycznej umiejętności stosowania elementarnych technik wykorzystywanych w pracy laboratoryjnej/terenowej oraz obsługi niezbędnych do tego urządzeń i aparatury: KA6_UW1, KA6_UW2,

6. Student prowadzi analizy, dokumentację i wnioskowanie na podstawie uzyskanych wyników i/lub danych literaturowych: KA6_WG7, KA6_WG8, KA6_UW1, KA6_UW2, KA6_UW5,

7. Student wykazuje dbałość o bezpieczeństwo pracy w laboratorium/w terenie i świadomość poszanowania pracy własnej i innych: KA6_UO9, KA6_UO10,

8. Student przyjmuje rolę w zespole stosownie do wyznaczonego zadania: KA6_UO9, KA6_UO10,

9. Student wykazuje samodzielność w rozwiązywaniu problemów przy realizacji powierzonych zadań (KA6_UU11, KA6_KO2)

Kompetencje społeczne:

10. Student wykazuje odpowiedzialność za powierzony sprzęt i bezpośrednie efekty pracy swojej i współpracowników: KA6_KO2,KA6_KR3, KA6_KR4

11. Student dostrzega konieczność stałego poszerzania wiedzy i umiejętności: KA6_KO2, KA6_KO2

12. Student jest gotów do stosowania zasad etyki w życiu codziennym i pracy zawodowej KA6_KO2

Weryfikacja efektów uczenia się na podstawie opinii Opiekuna ze strony instytucji przyjmującej na praktykę, analizy dzienniczka praktyk oraz rozmowy ze studentem po zakończeniu praktyk.

Metody i kryteria oceniania:

Student uzyskuje ocenę na podstawie opinii i oceny opiekuna praktyk, uwierzytelnionej pieczęcią Instytucji, analizy opisu zadań wykonywanych podczas praktyk (zawartego w dzienniku praktyk) oraz weryfikacji przebiegu praktyk podczas rozmowy zaliczeniowej.

Zakres tematów:

Program praktyki:

1. Zapoznanie się studenta m.in. z:

a) aktualnymi problemami i kierunkami rozwoju nauk biologicznych oraz możliwościami zastosowania wiedzy biologicznej w praktyce;

b) różnorodnymi metodami stosowanymi w laboratoriach biologicznych oraz metodami i technikami prowadzenia badań terenowych;

c) głównymi celami i zadaniami instytucji;

c) metodyką oraz zakresem prowadzonych prac i analiz;

e) mechanizmami funkcjonowania zakładu pracy;

f) strukturą organizacyjną jednostki przyjmującej, obowiązującymi w zakładzie pracy zasadami i przepisami wewnętrznymi instytucji, np. statutem, regulaminem itp.;

g) procedurami rekrutacji, selekcji, motywowania i szkolenia pracowników jednostki przyjmującej;

2. Rozwijanie umiejętności:

a) stosowania posiadanej wiedzy biologicznej w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych;

b) pogłębiania konkretnych zagadnień z zakresu zaawansowanej, szczegółowej wiedzy biologicznej, w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę;

c) komunikacji z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych;

d) praktycznego prowadzenia analiz w zakresie diagnostyki laboratoryjnej/ przeprowadzania analiz i doświadczeń terenowych/ wykonywania obserwacji przyrodniczych itp.;

e) obsługi urządzeń pomiarowych, laboratoryjnych, diagnostycznych itp.;

f) prowadzenia dokumentacji, analizy i opracowania danych;

g) stosowania w praktyce narzędzi statystycznych i informatycznych, niezbędnych do opisu złożonych procesów przyrodniczych;

h) identyfikowania i rozwiązywania pojawiających się problemów;

i) planowania i organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej w celu rozwiązywania problemów i wykonania powierzonych zadań;

3. Przygotowanie studenta do:

a) nawiązywania kontaktów zawodowych, w tym bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi pracodawcami;

b) samodzielnej pracy i odpowiedzialności za powierzone mu zadania oraz sprzęt;

c) umiejętności współpracy i wykazywania kreatywności;

d) zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problem;

e) aktywnego uczestnictwa w dyskusji, przedstawiania i uzasadniania swojego stanowisko oraz ustosunkowywania się do opinii innych;

f) samodzielnego planowania własnego kształcenia, w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji;

g) efektywnego i etycznie odpowiedzialnego działania w życiu społeczno-zawodowym.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia praktyczne w Zakładzie Pracy pod opieką i nadzorem Opiekuna praktyk.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Bonda-Ostaszewska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)