Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 1 320-BS1-3SED1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek prowadzącego pracownię (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe,

podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student stosuje właściwą terminologię opisując w pracy dyplomowej jedność i różnorodność organizmów, w tym zasady organizacji życia na poszczególnych poziomach (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie aktualne problemy badań biologicznych, co przedstawia w swoich wystąpieniach na seminarium (KA6_WG6)

3. Student zna i rozumie uwarunkowania i problemy społeczno-gospodarcze funkcjonowania nauk biologicznych, w tym ich uwarunkowania etyczne i prawne (KA6_WK9)

4. Student potrafi wykorzystać techniki multimedialne w celu prezentacji teorii naukowych innych badaczy oraz przedstawienia założeń własnej pracy dyplomowej (KA6_UW6)

5. Student potrafi dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania, aktualizowania i syntetyzowania wiedzy z zakresu nauk biologicznych przygotowując manuskrypt pracy dyplomowej (KA6_UW7)

6. Student potrafi stosować podstawową terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym w celu opisu zjawisk biologicznych oraz prowadzenia dyskusji w grupie seminaryjnej (KA6_UK8)

7. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać literaturę fachową dotyczącą tematyki pracy dyplomowej (KA6_UU11)

8. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu przygotowania prezentacji multimedialnej na wybrany temat (KA6_KK1)

Sposoby weryfikacji:

1. Ocena przygotowanych prezentacji multimedialnych (KA6_WG1, WG6, UW6, UK8, UU11)

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na seminarium (KA6_WG1, WG6, WK9, UK8, KK1)

3. Weryfikacja poprawności przygotowania prezentacji podczas konsultacji przed wystąpieniem na seminarium (KA6_UW6, UW7, UK8)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji multimedialnych, przygotowanych na podstawie literatury fachowej

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Aktywny udział w konsultacjach przed wystąpieniami

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zgodny jest z tematami prac dyplomowych realizowanymi przez studentów danej grupy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Deoniziak 7/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Magdalena Fiłoc 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)