Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna 320-ES1-1EDE
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa

1. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej Ministerstwo Środowiska Warszawa 2001

2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030

https://www.oecd.org/poland/Better-Policy-Series-Poland-Nov-2017-PL.pdf

The Economic Cost of Climate Change in Europe:

Synthesis Report on State of Knowledge and Key Research Gaps

https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2018/2811-coacch-review-synthesis-updated-june-2018.pdf

3. Strategia Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Ministerstwo Środowiska 2008

4. Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030. Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.

5. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2008. Ochrona środowiska przyrodniczego. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

6. red. K. Potyrała 2011 Wybrane aspekty popularyzacji wiedzy biologicznej i środowiskowej. Wyd. Nauk. UP Kraków

Literatura uzupełniająca

Siemiński M. 2007 - Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Campbell B. 1995. Ekologia człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Wolański L. 2006. Ekologia człowieka . Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Domka L. 2001. Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. PWN, Warszawa

Woynarowska B. 2008. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. , Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Eliasz A. 1993. Psychologia ekologiczna. Instytut Psychologii PAN, Warszawa

Konarzewski M. 2015 Na początku był głód. PIW, Warszawa (rozdz. 6,7 ,11)

red. K. Potyrała i A. Walosik 2011 Edukacja przyrodnicza wobec wyzwań współczesności. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice

Kiełczewski D.1999. Ekologia społeczna. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok

Kruszewicz A. G. 2017. Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami. Oficyna Wydawnicza Oikos, Warszawa

Diamond J. 2020 – Strzelby zarazki stal. Krótka historia ludzkości. Wyd. Zysk ii S-ka, Poznań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna i rozumie znaczenie edukacji ekologicznej w gospodarowaniu zasobami przyrody działaniach na rzecz ochrony przyrody i środowiska KA6_WG2

2. Student zna i rozumie założenia etyki ekologicznej i jej znaczenie w gospodarowaniu zasobami przyrody KA6_WK4

Umiejętności:

3.Student potrafi wykorzystać interdyscyplinarną wiedzę z edukacji ekologicznej do analizy regionalnych i globalnych zmian środowiskowych oraz oceny wpływu zmian środowiskowych na zdrowie człowieka KA6_UW4

4.Student potrafi przygotować wystąpienie (ilustrowane prezentacją multimedialną) i wyrażać swoją opinię dotyczących współczesnych problemów cywilizacyjnych (np. smogu, źródeł energii, biologicznych konsekwencji zmian klimatu) KA6_UK2

Kompetencje społeczne

5.Student jest gotów do podejmowania/ planowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego służących podwyższaniu jakości życia człowieka KA6_KO2

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na oceną konwersatorium:

1. Ocena z prezentacji i pisemnego opracowanego przez studenta streszczenia wystąpienia. KA6_WG2, KA6_UK2, KA6_UW4, KA6_KO2

2. Bieżąca ocena udziału studentów w dyskusji, udzielanie odpowiedzi na pytania KA6_WK4

3. Kontrola obecności studenta na zajęciach (dopuszcza się jedna nieobecność).

4. Zaliczenie na ocenę pozytywną konwersatorium na podstawie pozytywnych wyników wszystkich aktywności w pkt. 1-4.

5. Udział w konsultacjach KA6_UK2

Zakres tematów:

1. Edukacja ekologiczna, jej cele i założenia.

2. Podstawowe potrzeby człowieka i kulturowe uwarunkowania ich zaspokajania.

3. Jakie doświadczenia zostały nam po dawnych cywilizacjach - relacja człowiek-przyroda w różnych okresach historycznych.

4. Zagrożenia życia i zdrowia: zanieczyszczenia powietrza oraz smog – powstawanie i zwalczanie. Plastik – dobrodziejstwo czy problem?

5. Inteligentne miasta (Smart-cities) - jako wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w miastach. Transport miejski i jako pierwszy etap ekologizowania miast.

6. Współczesne zagrożenia - czy nie zabraknie nam energii i wody.

7. Biologiczne konsekwencje zmian klimatycznych. Las – dawca surowca czy dawca klimatu.

8. Choroby człowieka i ich związek ze zmianami w środowisku przyrodniczym, społecznym.

9. Ruchy i organizacji ekologiczne działające na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska Proekologiczne działania w ramach organizacji pozarządowych (młodzieżowy strajk klimatyczny, Program Czysta Polska), programów rządowych (np. Program Czyste Powietrze). Edukacja ekologiczna nieformalna.

10. Jak społeczeństwo ocenia zmiany w środowisku przyrodniczym. Poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

11. Edukacja konsumencka i jej znaczenie w podnoszeniu świadomości ekologicznej.

12. Cele i metody popularyzowania wiedzy o środowisku. Media i ich udział w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Deformacja wiedzy przyrodniczej.

13. Ośrodki edukacji przyrodniczej na Podlasiu. Przyrodnicze cuda świata w regionie Północno-Wschodniej Polski.

14. Konsumpcyjny style życia i jego alternatywy. W poszukiwaniu nowych wzorców i wartości podwyższających jakość życia człowieka. Alternatywne do konsumpcyjnego style życia-minimalizm, życie bez śmieci, slow life, świadomy konsumeryzm. Jak zmniejszyć ślad węglowy, wodny i środowiskowy.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: referat ilustrowany prezentacją multimedialną, dyskusja, rozmowa, ćwiczenia praktyczne, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 2041
Adam Więcko, Katarzyna Puczko 12/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)