Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska i bioindykacja 320-ES1-3MIB
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

1. Bis A., Mikulec R. (red.). Przewodnik do oznaczania stanu ekologicznego rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa 2013.

2. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

3. Tończyk G. ,Siciński J. Klucz do oznaczania makrobezkręgowców bentosowych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego. Biblioteka monitoringu środowiska, Warszawa 2013.

4. Stepnowski P., Synak E., Szafranek B., Kaczyński Z. Monitoring i analityka zanieczyszczeń w środowisku, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2010.

5. Raporty o stanie środowiska woj. podlskiego, WIOŚ Białystok

6. https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/pms

7. M. Dynowska, H. Ciecierska (red.), Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 1 Ekosystemy lądowe, Wyd. UWM, Olsztyn, 2013.

https://fdocuments.pl/document/1-bilogiczne-metody-oceny-stanu-srodowiska-tom-1-ekosystemy-.html?page=224

8. M. Dynowska, H. Ciecierska (red.), Biologiczne metody oceny stanu środowiska. Tom 2 Ekosystemy wodne, Wyd. UWM, Olsztyn, 2013.

https://studylibpl.com/doc/1013081/biologiczne-metody-oceny-stanu-%C5%9Brodowiska

Podręcznik do monitoringu elementów biologicznych i klasyfikacji stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Inspekcja Ochrony Środowiska, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy oraz znaczenie monitoringu środowiska w ochronie przyrody (KA6_WG2)

- różnice w morfologii wynikające z zasiedlania określonych części zbiornika wodnego i oraz pobieranego pokarmu (KA6_WG2)

- podstawowe przepisy prawa regulujące normy występowania zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w różnych elementach środowiska przyrodniczego (KA6_WK3)

Umiejętności, absolwent potrafi:

- przeprowadzić analizy jakości środowiska ekosystemów wodnych, jakości wody, jakości gleby i powietrza (KA6_UW1)

- rozpoznać taksony bezkręgowców występujących w środowisku słodkowodnym, przyporządkować im strefę występowania i preferowane warunki środowiskowe. (KA6_UW3)

- wykorzystywać zasoby środowiska stosując zasady zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem ryzyka związanego z antropopresją (KA6_UW3)

- określić stan ekologiczny rzeki na podstawie występującego w nim zespołu bezkręgowców bentosowych. (KA6_UW3)

- planować i organizować pracę indywidualną i zespołową oraz pracować w grupie przyjmując w niej różne role (KA6_UO1)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- udziału w opracowywaniu projektów dotyczących monitoringu gleb, wody i powietrza oraz potrafi przewidywać wielokierunkowe skutki wprowadzenia zanieczyszczeń do środowiska (KA6_KO3)

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz i pomiarów (sprawozdania pisemne) (KA6_UO1, KA6_UW1, KA6_UW3)

2. Ocena aktywności studenta podczas zajęć (KA6_KO3, KA6_UW1)

3. Kolokwium pisemne (KA6_WG2, KA6_WK3)

Metody i kryteria oceniania:

LABORATORIUM:

Poprawne wykonanie ćwiczeń wg instrukcji.

Poprawnie wykonane sprawozdanie z przeprowadzonych ćwiczeń.

Pozytywna ocena z kolokwium.

Ocena aktywności studenta podczas zajęć (czynny udział w dyskusji).

Kontrola obecności studenta na zajęciach.

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1. Spotkanie organizacyjne. Regulamin pracowni i BHP. Metodyka pobierania próbek środowiskowych. Pobieranie próbek glebowych na podstawie PN-ISO 10381-5:2009, próbek wody do badań fizyczno-chemicznych PN-EN ISO 5667-6:2016-1 i mikrobiologicznych PN-EN ISO 19458:2007-12, próbek powietrza PN-EN 12341:2014 -07 WBJ-2/IPP/7.Strategiczny program PMŚ na lata 2020-2025.

2. Oznaczanie składu granulometrycznego gleby metodą areometryczną Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego. Oznaczanie właściwości buforowych gleby metodą Arrheniusa. Oznaczanie zawartości węgla organicznego metodą Tiurina oraz określanie zawartości próchnicy glebowej.

3. Sposoby oceny stanu wód, Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG, Źródła N i P w środowisku, ich przemiany oraz oddziaływanie, Eutrofizacja wód, Oznaczanie azotanów, azotynów, jonów amonowych i ortofosforanów w wodzie.

4. Wskaźniki zawartości substancji organicznych w wodach, Oznaczenie tlenu rozpuszczonego metodą Winklera, Oznaczenie BZT i chlorofilu w wodzie.

5. Związki pochodzenia antropogenicznego w wodach powierzchniowych, Oznaczanie jonów Na+ i K+ metodą fotometrii płomieniowej. Spektrofotometryczne oznaczanie jonów chlorkowych, siarczanowych oraz fenoli.

6. Organizmy wskaźnikowe wykorzystywane w analizie mikrobiologicznej wody, Oznaczenie OLB w 22°C i 37°C , liczby pałeczek grupy coli(PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04), liczby paciorkowców kałowych z rodzaju Enterococcus (PN-EN ISO 7899-2:2004)i Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami (PN-EN ISO 14189:2016-10), Kryteria bakteriologiczne wody do picia w Polsce.

7. Podstawowe akty prawne zawierające przepisy ochrony powietrza, w tym emisji gazów i pyłów do powierza. Analiza danych PMŚ. Kodeks przeciwdziałania uciążliwości zapachowej. Metody zapobiegania i ograniczania emisji odorów, Uwarunkowania prawne.

8. Wykorzystanie rozwielitek (Daphnia) do badania zanieczyszczenia wód.

9. Wykorzystanie bezkręgowców słodkowodnych w monitoringu stanu środowiska: porównanie zespołów bezkręgowców, przesiewanie i segregacja

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, praca z literaturą, pokaz, obserwacja, pomiar

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 12:45, (sala nieznana)
Katarzyna Puczko 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)