Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I 320-ES1-3SED
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana według wskazówek promotora (artykuły naukowe, artykuły przeglądowe, podręczniki, prace oryginalne w języku polskim i angielskim).

Efekty uczenia się:

1. Student stosując właściwą terminologię charakteryzuje i przedstawia różnorodność organizmów i organizację życia na poszczególnych

poziomach w pracy dyplomowej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych i prezentacji multimedialnej jej założeń (KA6_WG1)

2. Student zna i rozumie znaczenie i sposoby prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa, co przedstawia w pracy dyplomowej i prezentacji multimedialnej na wybrany temat z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

3. Student zna i rozumie potrzebę działań organów państwowych, organizacji pozarządowych i pojedynczych jednostek na rzecz ochrony przyrody, co przedstawia w pracy dyplomowej i prezentacji multimedialnej w zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_WG2)

4. Student zna, potrafi wybrać i zastosować narzędzia matematyczne i statystyczne w celu opisu doświadczeń i badań ankietowych, przeprowadzonych samodzielnie a także przez innych badaczy (KA6_WG3)

5. Student zna i potrafi prawidłowo opisać kluczowe teorie mikro- i makroekonomiczne oraz zasady funkcjonowania rynku w danym systemie ekonomicznym przygotowując pracę dyplomową i jej prezentację w zakresie ekonomii i finansów (KA6_WG5)

6. Student zna powiązania wiedzy biologicznej i biznesu oraz aktualne możliwości jej zastosowania w praktyce, w szczególności energetyce, rolnictwie i turystyce co przedstawia w pracy dyplomowej i prezentacji multimedialnej na wybrany temat (KA6_WG4, UW4)

7. Student potrafi zaplanować pracę nad przygotowaniem prezentacji założeń pracy dyplomowej, skonsultować z promotorem plan prezentacji oraz realizować zaplanowane zadania terminowo i zgodnie z planem (KA6_UO1, UK2)

8. Student potrafi samodzielnie dotrzeć do źródeł w języku ojczystym oraz obcym w celu pogłębiania i syntetyzowania wiedzy fachowej, będącej przedmiotem pracy dyplomowej z zakresu nauk biologicznych lub ekonomii i finansów (KA6_UU1, UK1)

9. Student jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i zachowania zasad prawa autorskiego w trakcie przygotowania prezentacji założeń pracy dyplomowej (KA6_KR1)

10. Student zna terminologię fachową w języku ojczystym oraz w języku obcym w celu opisu zjawisk biologicznych oraz zagadnień społecznych dotyczących biznesu, zielonej gospodarki, ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej społeczeństwa, i stosuje ją prawidłowo przygotowując prezentację założeń pracy dyplomowej (KA6_WK1, UK1)

11. Student potrafi analizować zjawiska i procesy przyrodnicze lub gospodarcze z wykorzystaniem odpowiednich metod i narzędzi, zgodnie z zasadami metodologicznymi badań przyrodniczych lub społecznych, w zależności od wybranego tematu pracy dyplomowej (KA6_WK2, UW1)

12. Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów do prawidłowego wyboru treści

oraz poprawnego przedstawienia analiz i problemów będących tematem pracy dyplomowej i prezentacji multimedialnej na zadany temat (KA6_UW5)

13. Student jest gotów do krytycznej analizy prac źródłowych i dokonania syntezy opublikowanych danych w celu przygotowania prezentacji multimedialnej prezentującej założenia pracy dyplomowej (KA6_KK1, UK2)

14. Student jest gotów do kontaktu z promotorem w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązywaniem problemów w trakcie przygotowania prezentacji założeń pracy dyplomowej (KA6_KK2)

15. Student potrafi wyrazić swoją opinię prezentując przygotowaną prezentację multimedialną przedstawiającą wyniki badań opublikowanych i założenia własnej pracy dyplomowej (KA6_UK2)

Sposoby weryfikacji w/w przedmiotowych efektów uczenia się:

1. Ocena przygotowanych prezentacji multimedialnych, w tym prezentacji projektu dyplomowego (KA6_KA6_WG1, WG2, WG3, WG4, WG5, WK1, WK2, UW4, UW5, UK1, UK2, UU1)

2. Bieżąca ocena formułowania pytań i udzielania odpowiedzi przez studenta podczas dyskusji prowadzonej na seminarium WG1, WG2, WG3, WG4, WG5, WK1, WK2

3. Weryfikacja poprawności przygotowania prezentacji podczas konsultacji przed wystąpieniem na seminarium (KA6_WG1, WG2, WG3, WG4, WG5, WK1, WK2, KK2, UU1, UO1)

Metody i kryteria oceniania:

1. Pozytywna ocena dwóch prezentacji multimedialnych, w tym prezentacji projektu dyplomowego.

2. Aktywny udział w dyskusji naukowej na zajęciach

3. Aktywny udział w konsultacjach przed wystąpieniami

4. Obecność na seminarium jest obowiązkowa

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zgodny jest z tematami prac dyplomowych realizowanymi przez studentów danej grupy seminaryjnej. Studenci mają wybór realizacji seminarium dyplomowego z dyscypliny nauki biologiczne, nauki chemiczne i ekonomia i finanse.

Zakres tematów seminarium w dyscyplinie nauki biologiczne:

1. Zależność między rolnictwem a gospodarką łowiecką

2. Łąki kwietne w miastach – idea i zastosowanie

3. Zielone dachy

4. Konopie siewne – roślina przyszłości

5. Wpływ miast na ptaki

6. Ekologiczne włókna w przemyśle

Zakres tematów seminarium w dyscyplinie ekonomia i finanse:

1. Analiza efektywności odnawialnych źródeł energii na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

2. Analiza efektywności proekologicznej działalności na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

3. Turystyka w Narwiańskim Parku Narodowym

4. Turystyka w regionie Puszczy Białowieskiej

Metody dydaktyczne:

seminarium, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza tekstów, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Paweł Mirski 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)