Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biofizyka z elementami fizyki 320-MS1-1BFF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Biofizyka pod red. F. Jaroszyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.

2. Biofizyka dla biologów, Praca zbiorowa pod red. M. Bryszewskiej i W. Leyko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.

3. Biofizyka. Wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami. pod. red Z. Jóźwiak, G. Bartosz. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.

4. Człowiek i promieniowanie jonizujące, pod red. A. Hrynkiewicz, PWN, Warszawa 2001.

5. Ćwiczenia z biofizyki pod redakcją K. Trębacza, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.

6. Biofizyka molekularna. G. Slósarek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Efekty uczenia się:

1. Student charakteryzuje strukturę, dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek biologicznych.

2. Student wyjaśnia podstawy fizykochemicznych metod stosowanych w badaniach biofizycznych.

3. Student opisuje fizyko-chemiczne podstawy procesów biologicznych wykorzystując najważniejsze prawa matematyczne, chemiczne i

fizyczne.

4. Student potrafi wskazać na wpływ praw fizycznych na układy biologiczne

Sposoby weryfikacji: egzamin pisemny na ocenę. Do egzaminu będą dopuszczone osoby mające zaliczone kolokwium z laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu obejmującego treści przekazane w czasie wykładu jest uprzednie zaliczenie laboratorium na ocenę pozytywną. Pisemne zaliczenie podsumowujące przedmiot (test jednokrotnego wyboru).

Prowadzący:

dr hab. Szymon Sękowski

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie. Fizyka w układach biologicznych. Co to jest biofizyka? Biofizyka teoretyczna i molekularna, biofizyka komórki i procesów błonowych, biofizyka medyczna.

2. Elementy biofizyki molekularnej. Przestrzenna struktura biopolimerów. Siły stabilizujące ich strukturę, oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe i międzycząsteczkowe. Biofizyka białka. Kooperatywne oddziaływania.

3. Biofizyka transportu. Transport przez błony: klasyfikacja procesów transportu, białka pośredniczące w transporcie przez błony,

charakterystyka transportu aktywnego i biernego. Prawo dyfuzji Ficka. Dyfuzja ułatwiona- antybiotyki jonoforowe. Charakterystyka kanałów błony plazmatycznej i mechanizmy ich regulacji. Rola kanałów i nośników w regulacji objętości komórek (RVD). Transport aktywny pierwotny. Typy ATPaz i ich klasyfikacja. Transport aktywny wtórny. Nośnik symportowy Na-glukoza.

4. Wprowadzenie do bioenergetyki. Chemiosmotyczna teoria Mitchella. Procesy oksydoredukcyjne. Białkowy kompleks oddechowy,

struktura i funkcja. Struktura i funkcja F1F0 ATP syntazy. Białka rozprzęgające (UCP) i ich rola. Polarografia –metoda pomiarów oddychania mitochondrialnego. Rola mitochondriów w regulacji homeostazy Ca2+ . Mitochondria jako źródło reaktywnych form tlenu i azotu (RFT i RFA). Rodnikowe i nierodnikowe RFTA.

5. Biofizyka kwantowa Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego i jego oddziaływanie z materią. Typy i etapy procesów fotobiologicznych. Pochłanianie światła i typy przejść elektronowych. Prawo absorpcji (Bouguera-Lamberta-Beera). Schemat Jabłońskiego. Stany elektronowe cząsteczki (singletowy i tripletowi). Fluorescencja i fosforescencja. Prawa luminescencji (reguła Stokesa, prawo Kascha). Mechanizmy migracji energii. Fizyko-chemiczne podstawy procesów fotobiologicznych. Nadfiolet i jego efekty. Fotomedycyna. Bioluminescencja Reakcja lucyferaza-luceferyna, zastosowanie w pomiarach ATP. Bioluminescencja ekworyny (Aequorin), zastosowanie w pomiarach stężenia jonów wapnia.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 2058
Szymon Sękowski 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)