Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologia komórki 320-MS1-1BKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. B., Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, Podstawy biologii komórki. Wyd. III, PWN warszawa, 2019.

2. E. Pyza, G. Tylko, W. Kilarski, Strukturalne podstawy biologii komórki. PWN i PZWL Warszawa, 2022.

3. U. Welsch, Cytologia i Histologia Sobotta. Atlas Histologii, Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia., PWN Warszawa, 2019.

2. T.A. Brown, Genomy., PWN Warszawa, 2019.

3. R. Southwood, Historia Życia, Świat Książki, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

1. Student zna aktualne teorie na temat powstania życia na Ziemi i zarys ewolucji komórek uwzględniając rolę komórek prokariotycznych w kształtowaniu ekosystemów. (KP6_WG2, KP6_WG3)

2. Student zna obecnie stosowane w laboratoriach metody badania komórek. (KP6_WG6)

3. Student wskazuje podstawowe cechy struktury komórek pro- i eukariotycznych, posługując się poprawną terminologią fachową i wiąże je z procesami fizjologicznymi i pełnioną funkcją. (KP6_WG2, KP6_WG3)

4. Student zna aktualne trendy badań mikrobiologicznych i cytologicznych wskazując ich potencjalne wykorzystania praktyczne. (KP6_KK1)

Sposoby weryfikacji:

KP6_WG2, KP6_WG3, PK6_WG6, KP6_KK1 - egzamin pisemny w postaci testu zamkniętego i pytań otwartych.

Metody i kryteria oceniania:

Do egzaminu może przystąpić student, który uczęszczał na zajęcia i uzyskał zaliczenie laboratoriów.

Egzamin pisemny (test zamknięty i pytania otwarte)

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z Regulaminem studiów (Uchwała Senatu UwB nr. 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.)

Zakres tematów:

1. Historia badania komórek i aktualne trendy w mikrobiologii i biologii komórki.

2. Pochodzenie komórek, hipotezy na temat powstawania życia na Ziemi i roli mikroorganizmów z kształtowaniu warunków rozwoju życia.

3. Aktualne metody stosowane w badaniu komórek.

4. Endosymbiotyczna teoria pochodzenia organelli komórkowych. Komórka pro- i eukariotyczna, podobieństwa i różnice.

5. Organella komórkowe ich budowa i rola metaboliczna.

6. Cytoszkielet komórek i jego fizjologiczna rola.

7. Cykl komórkowy i jego regulacja.

8. Połączenia międzykomórkowe i ich znaczenie w integracji organizmów wielokomórkowych.

9. Transport przez błony, transport pęcherzykowy, komunikacja jądro – cytoplazma.

10. Przepływ energii przez komórkę, związki wysokoenergetyczne – rola chloroplastów i mitochondriów w ich powstawaniu.

11. Starzenie się i śmierć komórek.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Adam Tylicki 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)