Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy chorobotwórcze 320-MS1-2MIC
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Kańtoch M. Wirusologia lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 1998.

2. Zaremba M.L., Borowski J. Mikrobiologia Lekarska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Collier L., Oxford J. Wirusologia. Podręcznik dla studentów medycyny, stomatologii i mikrobiologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa, 2001.

2. Błaszczak M., Przybylski Ł. - Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR,

Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent charakteryzuje budowę oraz właściwości najważniejszych wirusów odpowiedzialnych za choroby ludzi i zwierząt, w tym wirusa polio, ospy prawdziwej, różyczki, ospy wietrznej, świnki, koronawirusów, wirusa grypy i wirusów przeziębieniowych, HIV, FIV, księgosusz (KP6_WG2).

2. Absolwent opisuje przebieg najważniejszych chorób wywoływanych przez wirusy, przede wszystkim grypy, chorób wieku dziecięcego,

choroby Heinego-Medina, COVID-19 (KP6_WG4).

Umiejętności:

3. Absolwent zna i rozumie powiązania pomiędzy stanem fizjologicznym organizmu (immunokompetencja, choroby współistniejące, ciąża,

wiek), a jego podatnością na zakażenia wirusowe (KP6_WG4).

4. Absolwent potrafi samodzielnie odnajdywać i weryfikować informacje i dane mikrobiologiczne, wirusologiczne oraz fizjologiczne pochodzące z różnych źródeł w języku ojczystym i obcym na poziomie B2 w celu stałego poszerzania swoich kwalifikacji (KP6_UK1)

5. Absolwent potrafi wykorzystywać techniki multimedialne w celu prezentacji i popularyzacji wyników badań, opinii i teorii naukowych dotyczących wirusów, chorób wirusowych oraz profilaktyki zakażeń (KP6_UK2)

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KP6_WG, KP6_WG4, KP6_UK1, KP6_UK2 - ocena prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji odbywającej się w czasie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z regulaminem studiów UwB (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca 2019 r.). Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Obecności na zajęciach.

2. Pozytywna ocena pracy studenta podczas zajęć.

3. Pozytywna ocena prezentacji multimedialnej oraz udziału w dyskusji.

Wykorzystując zasady projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość wprowadzenia

elastycznych form zaliczenia przedmiotu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez studenta formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Zakres tematów:

1. Eradykowane i częściowo eradykowane choroby ludzi i zwierząt: ospa prawdziwa, księgosusz, choroba Heinego-Medina.

2. Grypa, jej odmiany i zagrożenia epidemiologiczne (współczesne i historyczne) powodowane przez FLUV.

3. Choroby wieku dziecięcego, przebieg, profilaktyka, znaczenie.

4. Choroby zwierząt domowych i hodowlanych.

5. Sposoby diagnozowania chorób wirusowych ludzi i zwierząt.

6. Nowe patogeny wirusowe, w tym koronawirusy

7. Choroby powodowane przez retrowirusy

8. Epidemiologia zakaźnych chorób wirusowych

9. Profilaktyka zakażeń chorobami wirusowymi u ludzi.

Metody dydaktyczne:

konwersatorium, konsultacje

Metody dydaktyczne uwzględniające projektowanie uniwersalne w edukacji wprowadzające różnorakie formy oraz sposoby przekazu

informacji oraz angażowania i motywowania studentów do pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Marek Bartoszewicz 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)