Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy chorobotwórcze 320-MS1-2MIC
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Adamski Z., Batura-Gabryel H. Mikologia lekarska dla lekarzy i studentów, Wydawnictwo UM w Poznaniu, Poznań, 2007.

2. Zaremba M. L., Borowski J. Mikrobiologia lekarska, PZWL, Warszawa, 2015

Literatura uzupełniajaca:

1. Dworecka-Kaszak B. Mikologia weterynaryjna, SGGW, Warszawa, 2008.

2. Błaszczak M., Przybylski Ł. - Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR,

Warszawa, 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Absolwent charakteryzuje właściwości najważniejszych mikroorganizmów (bakterii, grzybów i wirusów) odpowiedzialnych za choroby

ludzi i zwierząt (KP6_WG2).

Umiejętności:

2. Absolwent wykonuje doświadczenia i obserwacje postępując zgodnie z dostarczonym protokołem oraz interpretuje uzyskane wyniki korzystając z odpowiedniej literatury (KP6_UW1).

3. Absolwent posługuje się podstawowym sprzętem znajdującym się w laboratorium mikrobiologicznym zgodnie z zasadami BHP oraz

zna różne techniki stosowane w laboratoriach mikrobiologicznych (KP6_UW1).

4. Absolwent potrafi pracować z mikroorganizmami stanowiącymi materiał zakaźny (KP6_UW1).

5. Absolwent przygotowuje preparaty mikroskopowe oraz zakłada hodowle mikroorganizmów, a także identyfikuje je według instrukcji

prowadzącego (KP6_UW1).

Kompetencje społeczne:

6. Absolwent planuje pracę własną i zespołową zgodnie z zasadami BHP oraz stosując zasady etyki (KP6_KO2).

Sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia:

KP6_WG2 - dwa sprawdziany pisemne

KP6_UW1, KP6_KO2 - bieżąca kontrola i ocena wykonania zadań realizowanych podczas zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z regulaminem studiów UwB (Uchwała Senatu UwB nr 2527 z dn. 26 czerwca

2019 r.). Zasady zaliczenia nieobecności należy ustalać z prowadzącym zajęcia.

Metody oceniania:

1. Bieżąca kontrola stanu wiedzy studentów przed zajęciami (w formie ustnej).

2. Dwa przekrojowe sprawdziany pisemne.

3. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy wyników uzyskanych w trakcie zajęć.

Wykorzystując zasady projektowania uniwersalnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, istnieje możliwość wprowadzenia

elastycznych form zaliczenia przedmiotu, po wcześniejszym uzgodnieniu przez studenta formy zaliczenia z prowadzącym zajęcia.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne (regulamin pracowni, BHP oraz zasady projektowania uniwersalnego, udzielanie pierwszej pomocy). Omówienie

zasad obowiązujących na zajęciach. Przedstawienie poszczególnych eksperymentów zaplanowanych do zrealizowania na zajęciach –

cele, zasada metod. Przygotowywanie i sterylizacja narzędzi, szkła i podłoży do prowadzenia kultur grzybowych i bakteryjnych.

2. Sposoby pobierania materiału z przypadków klinicznych (m.in. wymazy, zeskroby, posiewy wydzielin).

3. Izolacja grzybów z materiału pobranego od zwierząt.

4. Identyfikacja poszczególnych gatunków grzybów.

5. Metody badania wrażliwości grzybów na chemioterapeutyki. Określanie minimalnego stężenia hamującego (MIC) wybranych środków

na wzrost różnych gatunków grzybów. Oznaczenia minimalnych stężeń grzybobójczych wybranych substancji.

6. Oznaczanie aktywności katalazy.

7. Oznaczanie aktywności fosfolipaz wydzielanych zewnątrzkomórkowo przez grzyby.

8. Wykonanie testu na asymilację kwasów tłuszczowych przez różne gatunki grzybów.

9. Wykonanie testu filamentacji (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae). Wykonanie preparatów mikroskopowych oraz

interpretacja wyników testu filamentacji.

10. Wykonanie hodowli kłutej mikroorganizmów na żelatynie.

11. Patogenne bakterie izolowane od ludzi i zwierząt (gronkowce, pałeczki jelitowe, laseczki tlenowe i beztlenowe, Gram-dodatnie

pałeczki).

12. Hodowla bakterii w warunkach beztlenowych.

13. Sposoby oceny potencjału chorobotwórczego wybranych mikroorganizmów (aktywność toksyczna, hemolityczna,

antybiotykooporność).

Metody dydaktyczne:

metoda laboratoryjna, dyskusja

Metody dydaktyczne uwzględniające projektowanie uniwersalne w edukacji wprowadzające różnorakie formy oraz sposoby przekazu

informacji oraz angażowania i motywowania studentów do pracy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala 2083
każdy czwartek, 8:15 - 9:45, sala 2083
Urszula Czyżewska, Sylwia Buczyńska, Ewa Oleńska 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)