Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroorganizmy w środowisku - semestr letni 320-MS1-2MSR
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bednarek R., Dziadowic H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z. Badania ekologiczno-gleboznawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

2. Błaszczyk M.K. Mikrobiologia środowisk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

3. Libudzisz Z., Kowal K., Żakowska Z. Mikrobiologia techniczna. Tom 1. Mikroorganizmy i środowiska ich występowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Schlegel H.G. Mikrobiologia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

2. Walczak M., Burkowska A., Swiontek-Brzezinska M., Kalwasińska A. Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe metody stosowane w mikrobiologii środowiskowej (KP6_U W1).

2. Student umie wykorzystać podstawowe narzędzia laboratoryjne w celu wykonania mikrobiologicznych analiz środowiska oraz prowadzić ich dokumentację (KP6_UW1, KP6_UW4).

3. Student potrafi stosować terminologię fachową z zakresu mikrobiologii środowiska (KP6_UK3).

4. Student szanuje prace własną oraz innych członków zespołu (KP6_UO2).

5. Student zna zasadnicze procesy kształtujące populacje i biocenozy mikroorganizmów w rożnych typach ekosystemów oraz potrafi scharakteryzować poszczególne grupy mikroorganizmów zasiedlających rożne ekosystemy (KP6_WG1, KP6_UW3).

Sposoby weryfikacji:

1. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas wykonywania analiz w trakcie zajęć laboratoryjnych (sprawozdania pisemne) (KP6_U W1, KP6_UW4, KP6_UK3, KP6_UO2).

2. Dwa kolokwia pisemne (KP6_WG1, KP6_UW3, KP6_UK3).

Metody i kryteria oceniania:

1. Dwa kolokwia pisemne.

2. Bieżąca ocena pracy zespołowej podczas analizy uzyskanych w trakcie zajęć wyników (sprawozdania z zajęć).

Kryteria oceny pisemnych prac zaliczeniowych zgodne z ogólnymi wymaganiami określonymi w § 23 ust. 6 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku przyjętego Uchwałą nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Zakres tematów:

1-2. Zawartość mocznika w wodzie a liczebność i zróżnicowanie bakterio- i mykoplanktonu w wodzie.

3. Wyznaczanie najmniejszego stężenia hamującego wzrost i rozwój wybranych gatunków mikroorganizmów dla kwasów humusowych oraz jonów wybranych metali ciężkich.

4. Założenie hodowli mikroorganizmów. Oznaczanie aktywności metabolicznej mikroorganizmów pod wpływem kwasów humusowych i jonów metali ciężkich.

5. Oznaczanie zawartości witaminy B1 w wodach powierzchniowych metodą spektrofluorymetryczną. Liczebność bakterio- i mykoplanktonu.

6. Badanie lekooporności mikroorganizmów (bakterii i grzybów) izolowanych z różnych środowisk.

7. Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów metodą bezpośredniego liczenia w z wykorzystaniem techniki LIVE/DEAD.

8. Oznaczanie ogólnej liczby mikroorganizmów w wodzie i ściekach z wykorzystaniem metod spektrofluorometrycznych.

9. KOLOKWIUM I

10. Oznaczenie liczebności mikroorganizmów w wodach o rożnej strukturze i zawartości materii organicznej. Oznaczenie struktury materii organicznej metodą spektrofluorymetryczną oraz metodą utleniania katalitycznego przez spalanie.

11. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli w wodach i ściekach wg PN-EN ISO 9308-1. Wskaźnik coli a jakość wód.

12. Oznaczanie enterokoków kałowych metodą filtrów membranowych według Polskiej Normy PN-EN ISO 7899-2: 2004. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa metodą filtrów membranowych według Polskiej Normy PN-EN ISO 16266: 2004.

13. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens w wodach i ściekach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2010 r. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Staphylococcus sp. w wodach i ściekach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2010 r..

14. Przedstawienie sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń. Omówienie uzyskanych wyników w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

15. KOLOKWIUM II

Metody dydaktyczne:

1. Wykonywanie ćwiczeń według instrukcji.

2. Prezentacje multimedialne, pogadanka.

3. Konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 14:00 - 16:30, sala 1122
Anna Pietryczuk 10/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)