Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne 360-FS1-2BOP
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Potrafi rozpoznawać i scharakteryzować metody optymalizacji liniowej, nieliniowej, dyskretnej, wielokryterialnej, w warunkach ryzyka i w warunkach niepewności - kolokwium zaliczeniowe, serie kartkówek.

Potrafi modelować matematycznie realne problemy decyzyjne - zaliczenie pisemne przedmiotu.

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją liniową i nieliniową - kolokwium zaliczeniowe.

Umie modelować i rozwiązywać zadania programowania dyskretnego, w warunkach ryzyka i niepewności - kolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. Do zaliczenia przedmiotu dopuszczony jest student, który uzyskał zaliczenie laboratorium.

2. Na wykładach przewidziane są

- kartkówki, za które można otrzymać łącznie 10 punktów,

- prace domowe , za które można otrzymać łącznie 10 punktów.

Punktowanie i zaliczanie prac pisemnych odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zaliczaniu laboratorium z tym, że w przypadku spóźnienia lub nieobecności na wykładzie, na którym była kartkówka studentowi uzyskuje za nią 0 punktów. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku długotrwałej choroby.

3. Zaliczenie przedmiotu odbywa się w formie pisemnej i składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej.

Student może uzyskać łącznie 60 punktów. Każdą z części zaliczenia prowadzący ocenia we właściwej dla niej skali punktowej, z tym że ostateczny wynik przeliczana na określoną powyżej punktację z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Istnieje możliwość zwolnienia z poszczególnych części zaliczenia. Ze zwolnienia z danej części może maksymalnie skorzystać 10% studentów (po zaokrągleniu tej liczbę w górę), którzy nie ściągali na kolokwiach i kartkówkach, uzyskali co najmniej 75% punktów

• z kolokwiów na laboratorium w przypadku z części praktycznej,

• z kartkówek na wykładach w przypadku części teoretycznej

oraz mają z z tych form najlepsze wyniki.

Student zwolniony z danej części zaliczenia otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do liczby punktów uzyskanych odpowiednio z kolokwiów lub kartkówek.

5. Podstawą do wystawienia oceny końcowej z zaliczenia przedmiotu jest łączna suma punktów uzyskanych z: części praktycznej i teoretycznej zaliczenia wykładu, kartkówek na wykładach, prac domowych z wykładów oraz 20% punktów zdobytych na laboratorium. Ocena końcowa zgodna jest ze skalą ocen z par. 23 ust. 6 Regulaminu studiów UwB.

Zakres tematów:

Model procesu decyzyjnego; programowanie liniowe (optymalizacja liniowa); metody rozwiązywania zadań graficzna i simpleks; zagadnienia transportowe; programowanie w przypadku wielorakości celów (optymalizacja wielokryterialna); programowanie nieliniowe; programowanie dynamiczne; programowanie całkowitoliczbowe; programowanie w warunkach ryzyka; programowanie w warunkach niepewności.

Metody dydaktyczne:

Wykład, konsultacje, praca z literaturą.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 3002
Jarosław Kotowicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)