Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka w zarządzaniu finansami firm 360-FS1-3MZF
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Dobija M. i in.: Rachunkowość od podstaw. Sporządzanie i interpretacja sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.

Gruszczyński M. (i in.): Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Rutkowski A.: Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.

Szczypa P. i in.: Rachunkowość dla ciebie. Podstawy rachunkowości. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2008.

Szyszko L., Szczepański J. (i in.): Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Rozumie istotę analizy input-output w układzie gospodarczym. - kolokwium zaliczeniowe; kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Zna zasadnicze elementy sprawozdania finansowego. - kolokwium zaliczeniowe; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt;

Zna wybrane modele matematyczne stosowane w analizie finansowej firmy. - kolokwium zaliczeniowe; domowe prace rachunkowe/problemowe; projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach;

Potrafi analizować tablicę przepływów międzygałęziowych. - kolokwium/kolokwia; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Umie przeprowadzić analizę koszt-wolumen-zysk w podstawowym zakresie. - kolokwium zaliczeniowe; domowe prace rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Potrafi dokonywać oceny projektów inwestycyjnych wybranymi metodami. - projekt; prezentacje rozwiązań zadań na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Zna ograniczenie własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia w zakresie zastosowań matematyki do modelowania przepływów strumieni finansowych - obserwacja ciągła aktywności studenta;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej polegający na rozwiązaniu zadań i odpowiedzi na pytania związane z tematyką wykładu.

Skala ocen:

0% - 50% - ocena niedostateczna

51% - 60% - ocena dostateczna

61% - 70% - ocena dostateczna plus

71% - 80% - ocena dobra

81% - 90% - ocena dobra plus

91% - 100% - ocena bardzo dobra

Zakres tematów:

Treść zajęć:

Zasady podejmowania decyzji finansowych; analiza input-output w zamkniętym i otwartym układzie gospodarczym: tablica przepływów międzygałęziowych, równania bilansowe, model Leontiefa w ujęciu wartościowym i ilościowym; zasady budowy podstawowych sprawozdań finansowych: bilans rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informacja dodatkowa; wskaźnikowa analiza firmy: wskaźniki płynności, sprawności działania, zadłużenia, rentowności; analiza progu rentowności dla jednego i wielu produktów; dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita; kryteria oceny projektów inwestycyjnych; koszty pozyskiwania kapitału, optymalizacja struktury kapitału.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: wykłady, ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 3006
Marcin Makowski 4/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Instytutu Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)