Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium cz.1 400-US1-3SE1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jak w częśći A sylabusa

Efekty uczenia się:

wiedza

- absolwent zna i rozumie w podstawowym zakresie system prawa unijnego, jego źródła, wybrane instytucje i mechanizmy w tym ma wiedzę dotyczącą

sposobów tworzenia prawa UE oraz jego wpływu na sytuację państw członkowskich Unii i jednostek; ma wiedzę w zakresie relacji między prawem Unii Europejskiej a prawem międzynarodowym publicznym i prawem krajowym; zna wiodące poglądy w tej materii (KP6_WG5)

- absolwent zna i rozumie przyczyny i rozwój integracji europejskiej, jej mechanizmy, znaczenie i efekty oraz wpływ na rozwój instytucji i struktur

prawnych i społecznych (KP6_WG4)

umiejętności

- absolwent potrafi przygotować typowe prace pisemne - na czele z pracą dyplomową - oraz wystąpienia ustne dotyczące zagadnień związanych z europeistyką, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł (KP6_UK2)

weryfikacja efektów - metodami właściwymi dla seminarium, w tym:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania przygotowań planu (i samej) pracy dyplomowej

- ocena przygotowania studenta do publicznej prezentacji własnych dokonań oraz umiejętności uczestnictwa w dyskusji na wybrane tematy związane z tematyką seminarium oraz ocena wykorzystania tego rodzaju aktywności do doskonalenia pracy licencjackiej

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny jest przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej spełniającej stosowne wymogi oraz stosowna liczba obecności (minimum 50% obecności)

z uwagi na sytuację epidemiczną zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość prowadzenia zajęć (i konsultacji) w trybie zdalnym z użyciem środków komunikacji elektronicznej (Blackboard) oraz wymianę informacji, materiałów a także weryfikację dokonań i postępów studenta w podobnej formie w tym z wykorzystaniem systemu USOS jako stosownego komunikatora

Metody i kryteria oceniania:

- bieżąca kontrola poczynań studenta w zakresie analizy zagadnień objętych pracą licencjacką, doboru źródeł oraz zaawansowania

przygotowań planu (i samej) pracy dyplomowej

warunkiem uzyskania pozytywnej oceny seminarium cz. I jest przygotowanie ostatecznej wersji planu pracy licencjackiej, przygotowanie znacznej części pracy spełniającej stosowne wymogi oraz

co najmniej 50% obecności na zajęciach - ponad 50% nieusprawiedliwionych nieobecności wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia seminarium

Z uwagi na sytuację epidemiczną i w przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć w trybie stacjonarnym, zastrzega się (stosownie do decyzji władz Uczelni) możliwość weryfikacji postępów prac studenta z użyciem środków komunikowania na odległość (np. platformy

EduPortal) poprzez:

- kontakt online (w czasie rzeczywistym) z uczestnikami seminarium z użyciem stosownych komunikatorów

- przekazywanie prowadzącemu wszelkich prac/zadań pisemnych z użyciem systemu USOS i poczty uniwersyteckiej

Zakres tematów:

Problematykę seminarium wypełnia bieżąca analiza postępów studenta w przygotowaniu pracy licencjackiej oraz gotowości jej obrony.

W szczególności podczas seminarium poruszane są:

- merytoryczne aspekty przygotowywanej pracy dyplomowej, teza, metody badawcze, konstrukcja pracy, bibliografia

- formalne aspekty przygotowywanej pracy dyplomowej

- merytoryczne aspekty zagadnień związanych z tematyką seminarium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje multimedialne, dyskusja nad określonymi problemami i tematami, konsultacje indywidualne

w zakresie wybranej tematyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:00 - 18:15, sala 406
każdy piątek, 8:30 - 10:45, sala 406
Mieczysława Zdanowicz 7/ szczegóły
2 każdy piątek, 8:30 - 10:45, sala 402
każdy czwartek, 16:00 - 18:15, sala 405
Anna Doliwa-Klepacka 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)