Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuczna inteligencja 400-IS1-2SZI
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Duch W.: Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe.

https://www.fizyka.umk.pl/~duch/Wyklady/AI_plan.html

2. Frankhis K, Ramsey W. M.. “The Cambridge Handbook of Artificial Intelligence”. 2014 (https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-handbook-of-artificial-intelligence/3DCB2E04739722A99EDE86B7A34A30E3)

3. Mulawka J.: Systemy ekspertowe. WNT, Warszawa, 1996.

4. Muraszkiewicz M., Nowak R. (edytorzy): Sztuczna inteligencja dla inżynierów. Metody ogólne. Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2022.

5. Russel S., Norvig P.: Artificial Intelligence. A Modern Approach. Simon & Schuster Company. Englewood Cliffs (https://www.cin.ufpe.br/~tfl2/artificial-intelligence-modern-approach.9780131038059.25368.pdf)

6. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. Inteligencja obliczeniowa. PWN, 2005.

7. Turing A. M.: Maszyny liczące a inteligencja. tłum. D. Gajkowicz, [w:] Maszyny matematyczne i myślenie, red. E. Feigenbaum, J. Feldman, PWN, Warszawa 1972, ss. 24-47. Artykuł dostępny również w wortalu: kognitywistyka.net (http://www.kognitywistyka.net, Dział Lektury).

Literatura dodatkowa:

1. Cichosz P.: Systemy uczące się. Warszawa, WNT, 2001.

2. Flasiński M.: Wstęp do sztucznej inteligencji. PWN, 2011.

3. Kasperski M.: Sztuczna inteligencja. Gliwice, Helion, 2003.

4. Marciszewski W.: Sztuczna Inteligencja. Kraków, Znak, 1998.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

WIEDZA

KP6_WG4 – zna i rozumie podstawowe techniki i metody programowania, paradygmaty i języki programowania.

KP6_WG5 - zna i rozumie zasady logicznej organizacji, kolekcjonowania i przechowywania danych.

KP6_WG9 - zna i rozumie podstawowe zagadnienia w dziedzinie sztucznej inteligencji, reprezentacji i przetwarzania wiedzy, komunikacji człowiek-komputer.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KK1 – jest gotów do starannego określania priorytetów i ustalania właściwej kolejności podejmowanych działań.

KP6_KO1 - jest gotów do przyjęcia kreatywnej i innowacyjnej postawy niezbędnej do podjęcia praktycznej aktywności w społeczeństwie informacyjnym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena oparta jest na wyniku sprawdzianu pisemnego i rozmowie z prowadzącym wykład po zakończeniu całego cyklu wykładowego. Jest to średnia arytmetyczna tych dwóch elementów. Jeżeli w ocenie na miejscach po przecinku występuje 25 lub 75, to zaokrągleniu oceny w górę lub w dół do oceny 3; 3.5; 4; 4.5; 5 decyduje prowadzący zajęcia.

Zakres tematów:

Wśród tematów wykładu znajdują się m.in.:

1. Historia, rozwój i zagadnienia (w tym implikacje społeczne) sztucznej inteligencji (SI).

2. Próba definicji i zakresu SI.

3. Reprezentacja wiedzy w SI.

4. Przestrzeń stanów i wybrane metody jej przeszukiwania.

5. Elementy uczenia maszynowego (uczenie nadzorowane i nienadzorowane).

6. Eksploracji danych.

7. Sztuczne sieci neuronowe.

8. Elementy przetwarzania języka naturalnego.

9. Wizja komputerowa (techniki przetwarzania obrazów).

10. Wyjaśnialna SI, zagadnienia etyczne w SI (odpowiedzialna SI).

Treści wykładu są aktualizowane w związku z rozwojem metod i narzędzi informatycznych oraz w pewnym stopniu z wyrażonymi przez studentów zainteresowaniami.

Metody dydaktyczne:

Wykład metodą tradycyjną z wykorzystaniem tablicy i autorskich prezentacji multimedialnych oraz angażowanie studentów do aktywnego udziału w dyskusji podczas wykładu i zadawania pytań. Wykładowi towarzyszy laboratorium i zajęcia projektowe mające na celu nabycie przez studenta umiejętności praktycznych dotyczących wybranych treści przedstawionych na wykładzie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:10 - 11:40, sala NZ-nauczanie zdalne
Mieczysław Muraszkiewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)