Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy rachunkowości i finansów 360-MS2-1ER
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wskazana w części A sylabusa

Efekty uczenia się:

Umie przygotować bilans w oparciu o dostarczone dane - prace domowe, praca w grupach

Potrafi księgować proste operacje gospodarcze - prace domowe, praca w grupach

Stosuje wybrane modele i metody matematyczne wykorzystywane w analizie finansowej firm - prace domowe, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się. Podstawą ustalenia oceny końcowej jest łączna liczba punktów uzyskanych z prac domowych oraz za rozwiązywanie zadań podczas ćwiczeń, w tym pracę w grupach.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie powyżej 50% punktów. Skala ocen zgodna z zapisami Regulaminu Studiów UwB.

Zakres tematów:

Klasyfikacja majątku jednostki i źródeł jego finansowania.

Analiza wpływu operacji gospodarczych na składniki bilansu.

Księgowanie podstawowych operacji gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych.

Przygotowywanie dziennika jednostki, zestawienia obrotów i sald, bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Dokonywanie zapisów dostosowawczych.

Wycena aktywów trwałych. Obliczanie i księgowanie amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji zapasów według cen rzeczywistych oraz planowanych.

Wyznaczanie i analiza wskaźników finansowych w oparciu o bilans oraz rachunek zysków i strat.

Wyznaczanie progu rentowności.

Ocena projektów inwestycyjnych w oparciu o wybrane metody.

Wybrane metody kalkulacji kosztu wytworzenia.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia rachunkowe, konsultacje, rozwiązywanie zadań domowych, praca w grupach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 3004
Elżbieta Majewska 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Matematyki i Wydziału Informatyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)