Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktorskie 270-NPS3-3SEMNP
Konwersatorium (KON) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001

2. K. Pujer, Przygotowywanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Exante Wydawnictwo Naukowe 2019

3. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

4. A. Kociołek-Pęsa, M. Stępień (red.), Metody i techniki badań socjologiczno-prawnych, (w:) Leksykon socjologii prawa, Warszawa 2013.

5. A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

6. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

7. E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

8. J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

9. J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

10. J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.

11. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

12. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

13. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

14. M. Borucka-Arctowa, Badania socjologiczno-prawne a dogmatyka prawa, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologicznej prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

15. M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

16. M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

Wykorzystanie wiedzy - rozwiązywanie problemy i wykonywane zadania

SDNS_UW02 - Prowadzić rzetelne badania stanowiące wkład w rozwój dziedziny nauk społecznych, w tym uzasadniać podjęcie tematu badawczego, wskazać przedmiot badań, problem oraz cele; adekwatnie do problemu i przedmiotu badań określić zestaw technik i narzędzi do wykorzystania w pracy naukowej; dokonać interpretacji osiągniętych wyników oraz określić ich znaczenie

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_UW03 - Dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk społecznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_UW04 - Napisać tekst spełniający merytoryczne i formalne wymogi publikacji naukowej i zgłosić go do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez MNiSzW, lub w monografii naukowej

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

Komunikowanie się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym

SDNS_UK02 - Potrafi przygotować oraz zaprezentować publicznie wyniki swoich badań naukowych, w tym w formie utrwalonej (publikacje naukowe)

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_UK03 - Poprowadzić dyskusję na istotne tematy związane z rozwojem człowieka oraz funkcjonowaniem gospodarki i społeczeństwa

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_UK04 - Dobierać argumenty, dane statystyczne, idee/koncepcje ze światowego dorobku nauk społecznych, aby prezentować wybrane obszary badawcze. Potrafi uczestniczyć w dyskusji nad wybranymi problemami współczesnego świata zarówno ze specjalistami, jak i innymi rozmówcami

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

Organizacja pracy - planowanie i praca zespołowa

SDNS_UO01 - Przygotować plan oraz harmonogram pracy badawczej i dydaktycznej oraz go zrealizować, również w większym zespole. Potrafi współpracować w zespole w oparciu o zasad wzajemnego zaufania i zaangażowania

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_UU01 - Potrafi zorganizować własne badania naukowe, wykorzystać umiejętności miękkie w podnoszeniu efektywności procesu uczenia się, inspirować rozwój innych osób

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwentów jest gotów do:

Oceny - krytyczne podejście

SDNS_KK01 - Podjęcia krytyki aktualnego stanu wiedzy przy wykorzystaniu porównań elementów różnych teorii naukowych w dziedzinie nauk społecznych

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_KK02 - Przyjęcia postawy krytycznej wobec własnej pracy badawczej. Jest w stanie poszukiwać sposobów doskonalenia warsztatu badawczego

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

Odpowiedzialność - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego

SDNS_KO01 - Wypełniania obowiązków badacza i nauczyciela: prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej zgodnie z zasadami. Ma poczucie odpowiedzialności za własne działania oraz rozumie konsekwencje upowszechniania wyników badań

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_KO02 - Działania na rzecz interesu publicznego . Ma świadomość społecznej roli uczonego i nauczyciela akademickiego

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

SDNS_KO03 - Myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Jest gotów do wykazania się przedsiębiorczością w działalności badawczej

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

Rola zawodowa - niezależność i rozwój etosu

SDNS_KR01 - Podjęcia badań w sposób obiektywny, zgodnie z zasadami dobrych praktyk bez ulegania naciskom grup interesu

sposób weryfikacji: zaliczenie na podstawie postępu prac nad rozprawą doktorską

Metody i kryteria oceniania:

Analiza bieżących postępów studenta w zakresie:

- realizacji Indywidualnego Planu Badawczego;

- finalizacji planu rozprawy doktorskiej;

- przygotowania pierwszych rozdziałów rozprawy doktorskiej.

Zaliczenie roczne: pisemna pozytywna opinia opiekuna naukowego o prezentowanych wynikach kolejnych etapów badań naukowych, w tym postępów prac nad rozprawą doktorską, z uwzględnieniem pisemnego sprawozdania doktoranta z jego pracy naukowo-badawczej.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość użycia środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

- ustalenia w zakresie realizacji Indywidualnego Planu Badawczego

- konsultacje w zakresie kolejnych rozdziałów pracy doktorskiej;

- dyskusja nad kolejnymi rozdziałami rozprawy doktorskiej;

Metody dydaktyczne:

dyskusja moderowana, prezentacje oraz konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 14:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 306
Maciej Perkowski 2/ szczegóły
2 każdy czwartek, 13:00 - 14:30, Budynek Wydziału Prawa, sala 316
Adam Doliwa 2/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:45 - 18:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 109
Ewa Guzik-Makaruk 1/ szczegóły
4 każda środa, 15:30 - 17:00, Budynek Wydziału Prawa, sala 304
Iwona Wrońska 1/ szczegóły
5 każdy wtorek, 12:00 - 13:30, Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Wydziału Zarządzania, sala 233
Mieczysława Zdanowicz 1/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 9:00 - 11:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 116
Izabela Kraśnicka 1/ szczegóły
7 każdy czwartek, 17:00 - 19:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 302
Dariusz Kijowski 1/ szczegóły
8 każda środa, 15:00 - 17:15, Budynek Wydziału Prawa, sala 317
Jerzy Bieluk 1/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)