Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie IV 320-B3-4SED
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca dobierana przez samego doktoranta i według wskazówek promotora (artykuły naukowe przeglądowe, prace oryginalne i podręczniki w języku polskim i angielskim)

Efekty uczenia się:

1. Doktorant zna i rozumie aktualne trendy w zakresie swojej specjalizacji w oparciu o literaturę fachową (SD_WG02)

2. Doktorant potrafi znając aktualny stan wiedzy w zakresie biologii, postawić hipotezę badawczą i dobrać adekwatne do jej testowania metody i modele (SD_UW01)

3. Doktorant potrafi wyciągać wnioski na podstawie konfrontacji znanej literatury i własnych wyników badań (SD_UW03)

4. Doktorant potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych w postaci publikacji naukowych, popularnonaukowych i wystąpień publicznych (SD_UK01)

5. Doktorant potrafi uczestniczyć w dyskursie naukowym i inicjować dyskusję w czasie seminariów i konferencji naukowych (SD_UK03)

6. Doktorant potrafi zrealizować projekt badawczy indywidualnie lub zespołowo, także we współpracy międzynarodowej (SD_UO02)

7. Doktorant jest gotów do krytycznej analizy źródeł informacji naukowej i wyników badań z dziedziny nauk biologicznych (SD_KK01)

8. Doktorant jest gotów do samokrytycyzmu w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KK02)

9. Doktorant jest gotów do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi idei przedsiębiorczości w pracy naukowej i dydaktycznej (SD_KO03)

Sposoby weryfikacji: zaakceptowane przez promotora pisemne sprawozdanie z realizacji badań w danym roku akademickim, przedstawienie w formie prezentacji uzyskanych wyników, czynne uczestnictwo w przynajmniej jednej konferencji naukowej (referat, komunikat, poster).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie zaangażowania doktoranta w pracę badawczą i przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium na IV roku jest zaakceptowane przez promotora pisemne sprawozdanie z realizacji badań, przedstawienie w formie prezentacji uzyskanych wyników oraz czynne uczestnictwo w przynajmniej jednej konferencji naukowej (referat, komunikat, poster).

Zakres tematów:

Doktorant indywidualnie lub w grupie seminaryjnej promotora omawia wyniki eksperymentów i obserwacji związanych z wykonywaniem swojej pracy doktorskiej, dyskutuje nad zastosowaną metodyką i pod nadzorem promotora przygotowuje artykuły naukowe i ostateczną wersję rozprawy doktorskiej. Doktorant przygotowuje i wygłasza referaty na podstawie zebranej literatury, związane z tematyką pracy doktorskiej a także podsumowujące poszczególne etapy swoich badań. Bierze udział w dyskusji po prezentacji referatów.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: seminaryjne prezentacje wybranych zagadnień, wyników badań własnych, dyskusja, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Bajguz 1/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anetta Borkowska 2/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Książek 1/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Ratkiewicz 2/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Święcicka 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Piotr Zieliński 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)