Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do łaciny prawniczej 610-PS5-WLP
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze, Kraków 2001

• J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Uniwersitas, Kraków 2001

• M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

• J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002

• A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, pod redakcją W. Wołodkiewicza, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- zna podstawowe wiadomości z zakresu fleksji łacińskiej - ocena aktywności w trakcie zajęć

- zna podstawowe słownictwo łacińskie prawnicze - ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi wymienić kilka zwrotów i sentencji łacińskich - ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim - ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi poprawnie przeczytać tekst - ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia prostych zwrotów i sentencji łacińskich na język polski -ocena aktywności w trakcie zajęć

- potrafi współpracować w grupie - ocena aktywności w trakcie zajęć

- jest gotów docenić ponadczasową wartość antyku i dbać o zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy - ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- regularne uczęszczanie na ćwiczenia ( do zaliczenia wymagane jest minimum 60% obecności na zajęciach),

- aktywny udział w zajęciach,

- praca własna studenta.

Zakres tematów:

1. Alfabet łaciński. Wymowa i akcent w języku łacińskim.

2. Deklinacja I i II rzeczowników.

3. Przymiotniki o trzech zakończeniach.

4. Deklinacja III rzeczowników.

5. Przymiotniki deklinacji III.

6. Deklinacja IV i V.

7. Czasy tworzone od tematu praesentis w stronie czynnej: praesens,imperfectum i futurum primum.

8. Czasy tworzone od tematu praesentis w stronie biernej.

9. Perfectum, plusquamperfectum i futurum exactum

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu,

- praca z tekstem, praca w grupach,

- ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę,

- konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 14/40 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 21/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)