Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy dydaktyki 360-MS2-1POD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

* Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 2000.

* Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, Kraków 2018.

* Klus-Stańska D., Paradygmaty dydaktyki. Myśleć teorią o praktyce, Warszawa 2018.

* Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, Warszawa 2008.

* Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika. Podręcznik akademicki, Warszawa 2019 lub * Kwieciński Z., Śliwerski B., Pedagogika, t. 2, Warszawa 2004.

* Kupisiewicz C., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2002 lub * Kupisiewicz C., Dydaktyka, Kraków 2012.

* Marzano R., Sztuka i teoria skutecznego nauczania, Warszawa 2012.

* Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa 2007.

* Potyrała K., iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja – antynomie – konteksty, Kraków 2017.

* Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.

* Uljens M., Dydaktyka szkolna, [w:] Śliwerski B. (red.) Pedagogika, t. 2, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie

- współczesne i klasyczne teorie dotyczące procesu kształcenia, uczenia się i nauczania, różnorodne uwarunkowania tych procesów oraz ich wartości aplikacyjnych (ocena aktywności studenta, test).

Student w zakresie umiejętności:

- potrafi adekwatnie dobierać, tworzyć i dostosowywać do zróżnicowanych potrzeb uczniów elementy procesu kształcenia, zwłaszcza dotyczące materiałów i środków (w tym z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej), jak i metod kształcenia oraz form organizacji pracy w celu samodzielnego projektowania i efektywnego realizowania działań dydaktycznych (ocena aktywności studenta, test)

Student w zakresie kompetencji społecznych:

- jest gotów do budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej (rozmowa, obserwacja, samoocena)

Metody i kryteria oceniania:

Metoda:

- kolokwium pisemne: test (ilość punktów wymagana do zaliczenia testu - 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania)

- ocena aktywności na ćwiczeniach

Warunki zaliczenia:

- frekwencja na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność, każdą następną należy zaliczyć podczas konsultacji).

Zakres tematów:

1. Klasa szkolna jako środowisko edukacyjne

2. Analiza procesu nauczania-uczenia się w ujęciu zróżnicowanych paradygmatów dydaktycznych

3. Metody kształcenia aktywizujące uczniów

4. Formy organizacji uczenia się

5. Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia

6. System oświaty – szkoła i jej program, projektowanie działań edukacyjnych

7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualizacja kształcenia

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, metoda ćwiczebna, metoda zadań praktycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 2058
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk 7/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydział Biologii - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)