Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój samorządu terytorialnego 370-AN1-1UST
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2015

3. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), Difin 2013

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013

5. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

6. Z. Niewiadomski (red.) Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Warszawa 2003

7. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna i rozumie zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy dotyczące ustrojowego prawa administracyjnego oraz funkcjonowania administracji publicznej (samorządowej) - KA6_WG3

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin pisemny

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej - KA6_UW2

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych związanych z funkcjonowaniem administracji

samorządowej - KA6_UO2

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin pisemny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji samorządowej - KA6_KO1

sposób weryfikacji: ocena wykonania zadań w ramach zajęć zdalnych, egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie e-learningowej

Uzyskanie ponad 50% punktów za zadania wykonane w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych podnosi końcową pozytywną ocenę z egzaminu z przedmiotu o 0,5 stopnia.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie zajęć na platformie e-learning oraz udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 60% pytań testu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i prawne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego (2 godz.), w tym:

- pojęcie samorządu terytorialnego,

- historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie,

- Konstytucyjne (Konstytucja RP) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego,

- międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego.

2. Zadania samorządu terytorialnego (2 godz.), w tym:

- podział zadań publicznych na własne i zlecone, zadania powierzone,

- zasady finansowania zadań,

- tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego,

- przekazywanie kompetencji,

-związek międzygminny i związki powiatów,

- porozumienia, kontrakt terytorialny. korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego.

3. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (2 godz.).

4. Organy jednostek samorządu terytorialnego. Organy gminy (2 godz.) w tym:

- klasyfikacja organów i tryb wyboru,

- tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego,

- ustrój gminy,

- organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje,

- jednostki pomocnicze gminy i ich organy.

5. Ustrój powiatu (2 godz.), w tym:

- koncepcja powiatu samorządowego,

- organy stanowiące i wykonawcze powiatu, starostwo powiatowe, kompetencje starosty, miasta na prawach powiatu.

6. Ustrój województwa samorządowego (2 godz.) w tym:

- pojęcie regionu,

- organy stanowiące i wykonawcze samorządu województwa,

- urząd marszałkowski, kompetencje marszałka województwa

7. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.) w tym:

- cechy aktów prawa miejscowego jako źródła prawa, rodzaje aktów,

- procedura podejmowania uchwał,

- akty ustrojowo-organizacyjne, akty wykonawcze, akty porządkowe.

8. Mienie i dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.) w tym:

- pojęcie mienia samorządowego, zarządzanie mieniem,

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego (dochody własne, dotacje, subwencje).

9. Nadzór nad samorządem terytorialnym (2 godz. w tym):

- cele, funkcje i kryteria nadzoru,

- organy nadzoru,

- środki nadzoru,

- odpowiedzialność samorządu terytorialnego.

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny (w sali i zdalnie synchronicznie), konsultacje, studium przypadku, analiza orzecznictwa zajęcia zdalne asynchroniczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 13:45 - 15:30, sala 311
Krzysztof Teszner 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)